108 Postulatów Nowej Ziemi

 
Źródło tego przekazu jest dla mnie anonimowe, zwykle odkładam na bok przekazy, których autorstwa nie jestem pewna. Ten jednak, gdy przeczytałam go ze skupieniem na przestrzeni serca, trafił do mnie i poruszył mnie tak mocno, że postanowiłam podzielić się nim z Wami, Drodzy Czytelnicy, w tym pierwszym dniu Nowego Roku.      Anna Bogusz-DobrowolskaKochana Siostro, Kochany Bracie!
Zgłasza się do was wasze Kosmiczne Rodzeństwo, Galaktyczna Federacja Światła. Jesteśmy gotowi nieść wam pomoc, my wszyscy: Andromedianie, Arkturianie, Bellatruxianie, Centaurianie, Fomalhautianie, Mintakanie, Pegazanie, Procyonanie i Tau-Cetianie. Oto nastał ten czas by otworzyć serca na postulaty, które sugerujemy wam – Nowym Ludziom na Nowej Ziemi. Jest to forma deklaracji, aktu, czy też dekretów zaczerpnięte z praw naszych cywilizacji, a także zawarta jest tam pewna istotna dla was obietnica z naszej strony! Ta obietnica dotyczy wsparcia w każdy możliwy sposób dla waszej Nowej Cywilizacji Bogo-Ludzi, Istot Światła piątego wymiaru, oczywiście bez ingerencji w waszą wolę i rozwój. Zalecamy także nie tylko zwrócenie uwagi na treść deklaracji i postulatów, a również odczucie energetyki przekazu. Przeczytajcie te postulaty i zobaczcie czy będziecie z nimi „rezonować”, czy wasza wibracja odbiega od nich znacząco i tylko was denerwuje… 108 Postulatów jest niejako sprawdzianem waszej GOTOWOŚCI na przyjęcie nowej Rzeczywistości wokół was i czy wasze serca są wystarczająco wzniesione. Kochamy Was i cieszymy się, że jesteśmy z wami w tym okresie. Oczekujemy naszego realnego spotkania – miejmy nadzieję – niebawem! Z Miłością, w Miłości i dla Miłości.
 My Gwiezdna Rodzina, wyrażamy głęboką wdzięczność Ojcu -€Matce Źródło za niepowtarzalną Łaskę i Miłość. Pomni wzlotów i upadków naszych przodków i bardzo wzbogacających w doświadczenie, lecz jak mocno nieharmonijnych przejawień na starej Ziemi – tworzymy ten akt postulatów i deklaracji dla naszej pamięci i dobra naszych następców. Utworzone 108 postulatów przedstawiamy w poniższych punktach. Deklarujemy więc co następuje: Tekst , który prezentuje poniżej, jest zatytułowany “108 Postulatów Nowej Ziemi “, a otrzymałam go w korespondencji od duchowego przyjaciela.

 

„108 Postulatów…” jest przekazem, jaki Karol otrzymał od Galaktycznej Federacji Światła. Pozostawiam go do odczucia każdemu indywidualnie .

 

{1} Nowa Ziemia jest miejscem doświadczania Boskości i wysoko wibracyjnych Energii Miłości.

 

{2} Nowa Ziemia należy do Stwórcy, jest jego doskonałą manifestacją, a więc wszelkie zasoby i obfitość energii w różnej postaci należą do wszystkich mieszkańców, jako również manifestacji Stwórcy.

 

{3} Nikt nie uzurpuje sobie praw własności do czegokolwiek. Każdy ma nieograniczony dostęp do wszystkiego, co znajduje się na Nowej Ziemi.

 

{4} Istota Światła, mieszkaniec Nowej Ziemi, może pobierać energię lub zasoby tego świata w sposób nieograniczony, lecz powinien mieć wewnętrzną potrzebę zwrotu pobranej energii w tej samej postaci lub w jej ekwiwalencie.

 

{5} Zwrot energetyczny nie jest traktowany jako dług, lecz raczej jako wymiana energetyczna. Zwrot energii (zasoby, działania) powinien być taki sam lub wyższy w miarę możliwości jednostki. Ta zasada gwarantuje harmonijne gospodarowanie dobrami Nowej Ziemi i ich niewyczerpalności.

 

{6} Ludzka Istota Światła, obywatel Nowej Ziemi jest Bogo-człowiekiem. Oznacza to Boga w ludzkim ciele, lecz w przejawieniu krystalicznym, plazmatycznym i świetlistym.

 

{7} Ludzka Istota Światła, jako Bogo-człowiek, jest przejawieniem Stwórcy w działaniu, tak więc zgodnie z Boską Naturą jego aktywnością jest stwarzanie, kreacja dla dobra wszystkich istot.

 

{8} Dobro wszystkich istot rozumiane jest jako harmonijny rozwój, wzrastanie i manifestacja w Boskiej Miłości i Szczęściu.

 

{9} Nowa Ziemia jest własnością Źródła, a panującym porządkiem jest Teokracja.

 

{10} Teokracja oznacza „rządy Boga”, nie jest to doświadczanie trzeciowymiarowej Ziemi, gdzie Boga „reprezentowały” religie, kościoły i manipulujące jednostki wprowadzające swoje reguły. Na Nowej Ziemi nie ma manipulacji.

 

{11} Każdy mieszkaniec Nowej Ziemi ma dostęp do Źródła, do woli Stwórcy o ile wyrazi taką potrzebę i wolę. Wybór ten prowadzi do harmonijnej egzystencji, więc jest właściwą drogą.

 

{12} Istota manifestująca się w „teokratyczny” sposób ma wewnętrzne przekonanie co czynić, by nie zachwiać Boskiej Harmonii wokół siebie i wysoko wibracyjnej Miłości. Odbywa się to w potrzebie aktywności tylko dla dobra wszystkich istot.

 

{13} W razie wątpliwości, które w procesie doświadczania poprzez Wzrastanie mogą się pojawić, pomocą służą kochający bracia i siostry.

 

{14} Istotami wspomagającymi organizacje mieszkańców Nowej Ziemi są Hierarchie Duchowe, służące radą i pomocą w atmosferze wzajemnego Szacunku, Współodczuwania i Miłości.

 

{15} Mieszkańcy, jeżeli wyrażą taką chęć, mogą organizować się w społeczności i o ile zaistnieje potrzeba pod patronatem rad starszych, mędrców, duchowych przewodników.

 

{16} Ważne jest, by funkcja w radzie była cykliczna, okresowa i jej podstawą jest bezinteresowna służba dla dobra wszystkich istot. Takie istoty nikim nie rządzą, lecz są przyjaciółmi i doradcami.

 

{17} Jeżeli poglądy dwóch lub większej ilości istot są różne, podlegają wzajemnej dyskusji w harmonii i zrozumieniu by uniknąć konfliktu.

 

{18} Zawsze powinna dominować chęć i wola służenia innym w zgodzie, więc przeskanowanie sercem przedmiotu dyskusji pozwala uniknąć dysharmonijnych sytuacji.

 

{19} Zasadą obowiązującą w rozwiązywaniu ewentualnych sprzeczności jest wybranie takiej opcji lub połączenie najlepszych rozwiązań tak, by najlepiej służyło wszystkim istotom, mieszkańcom Nowej Ziemi.

 

{20} Jeżeli strony zgodzą się na pomoc rady lokalnej społeczności, grupa ta udzieli pomocy wraz z poleceniem sprawy Stwórcy z intencją Najwyższego Dobra.

 

{21} Imperatywem działania każdej istoty są wartości ludzkie: Prawda, Właściwe Postępowanie, Pokój, Miłość i Niekrzywdzenie.

 

{22} Prawem obowiązującym na Nowej Ziemi jest Wola Stwórcy, ponieważ jest to zasada Teokracji, oraz zbiór praw zatytułowany „33 Prawa Uniwersalne”, a także inne dokumenty, takie jak ten.

 

{23} „33 Prawa Uniwersalne” są kodeksem kosmicznym i Boskim, którym nawet sam Stwórca tworząc je postanowił się podporządkować.

 

{24} Ujmując realia Nowej Ziemi „33 Prawa Uniwersalne” mogą ulec zmianie, modyfikacji -€“ na przykład: Prawo Miłosierdzia w Prawo Współodczuwania.

 

{25} Co do „33 Praw Uniwersalnych” dopuszczalna jest zmiana ich ilości, przez dodanie dodatkowych. Akt ten dzieje się z woli Stwórcy i wszystkie Istoty Światła Nowej Ziemi mają dostęp do tej Najwyższej Wiedzy.

 

{26} Każda Istota Światła ma niczym nieograniczony dostęp do „33 Praw Uniwersalnych”, innych aktów oraz ich wykładni w Źródlanym Aspekcie. Jest to część nowej Wedanty.

 

{27} Mottem, myślą przewodnią organizacji i podstawą funkcjonowania społeczności Nowej Ziemi, jest stwierdzenie Bhagavana Sathya Sai Baby:

 

“Jest tylko jedna kasta -€“ ludzkość. Jest tylko jedna religia – religia miłości. Jest tylko jeden język – język serca. Jest tylko jeden Bóg – i jest On wszechobecny.”

 

{28} Cała wiedza na Nowej Ziemi jest darem Stwórcy, poprzez to jest dostępna i niczym nieograniczona dla każdej Istoty Światła.

 

{29} Każdy mieszkaniec Nowej Ziemi ma dostęp do Biblioteki Światła, gdzie przetrzymywane są książki w różnej formie zapisu, twórczość wizualna, dźwiękowa, kody informacyjne, matryce bitów świetlnych …

 

{30} Dzieła zmagazynowane w Bibliotece Światła udostępnione są szkołom i uniwersytetom w postaci kopii holograficznych i innych.

 

{31} Szkoły i uniwersytety są dostępne dla wszystkich istot i ich pracownicy pełnią bezwarunkową służbę dla Najwyższego Dobra.

 

{32} Relacja między uczniem, a nauczycielem (studentem, a wykładowcą) jest oparta na partnerstwie, otwartości, szacunku, harmonii i chęci wzajemnego uczenia się od siebie nawzajem.

 

{33} Na Nowej Ziemi, idąc za ideą wzajemnego uczenia się, granica między nauczycielem a uczniem zaciera się i traci na znaczeniu.

 

{34} Przyjmowanie wiedzy nie tylko polega na rozumieniu, lecz na odczuwaniu, wejściu w rezonans i bezwysiłkowemu oddaniu się kodowaniu matrycom, informacjom, bitom świetlnym lub innej formie odbioru wiedzy na przykład nawet za pomocą zmysłów.

 

{35} Wiedza czy postęp w nauce nie podlega ocenie. Uczący się sam wie, co jeszcze mu jest potrzebne, czego potrzebuje się nauczyć (doświadczyć).

 

{36} Nauka, jako doświadczenie i kreowanie, przepełniona jest Boską Ciekawością, Zachwytem, Radością, Miłością i Spełnieniem.

 

{37} Nauczycielami są bracia z Kosmicznej Rodziny, Nauczyciele Miłości, Istoty Światła -€“ mieszkańcy Nowej Ziemi, specjalizujący się w różnych dziedzinach kreacji i manifestacji, lecz bez ograniczania się do jakiejś jednej aktywności.

 

{38} Celem edukacji na Nowej Ziemi jest poznanie Wiedzy Najwyższej, o sobie jako Najwyższej Jaźni, Praw Uniwersalnych, Świętej Geometrii, Telepatii Miłości, czucia i współodczuwania, wiedzy o energiach i Świetle oraz wiedzy interdyscyplinarnej, w tym o stwarzaniu i uzdrawianiu…

 

{39} Technologia kosmiczna i jej adaptacja dla rzeczywistości Nowej Ziemi jest dostępna dla wszystkich jej mieszkańców.

 

{40} Inspiratorem i inicjatorem rozwoju technologicznego oraz innowacji na planecie, która „Perłą galaktyk się stała”, jest Wielki Kosmiczny Rozum.

 

{41} O ile stara Ziemia była „biblioteką DNA”, o tyle Nowa, Wzniesiona Ziemia, jest miejscem wdrażania Kosmicznych Technologii Światła naszych galaktycznych i kosmicznych braci.

 

{42} Dostarczycielami rozwiązań technicznych są ujawnione kosmiczne rasy zgodnie z ich specjalizacją -€“ członkowie Galaktycznej Federacji Światła oraz nasze kosmiczne rodzeństwo, które ma najczystszą intencję wobec Nowej Ziemi i jej obywateli.

 

{43} Technologia Światła zakłada możliwość tworzenia portali międzywymiarowych i kosmicznych na obszarze całej Nowej Ziemi. Mają one charakter stały lub tymczasowy.

 

{44} Za pomocą tych portali mogą odbywać się podróże, ekspedycje badawcze i misje dla dobra istot z innych przestrzeni iplanów zlecanych przez Ojca -€“ Matkę Źródło.

 

{45} Podczas tych podróży towarzyszą nam sam Stwórca, Nauczyciele Miłości, Świetliste Hierarchie Duchowe lub przedstawiciele bratnich ras kosmicznych. Są oni naszym wsparciem i przewodnikami.

 

{46} Doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie misji oraz o użytkowaniu Technologii Światła jest powszechnie dostępna dla Obywateli Nowej Ziemi. Korzystanie z niej gwarantują Uniwersytety, Biblioteka Światła oraz Kronika Akaszy Nowej Ziemi.

 

{47} Obywatele Nowej Ziemi, o ile wyrażą taką potrzebę, mają dostęp do kodowania Boską Wiedzą z poziomu Świadomości Zbiorowej Istot Międzywymiarowych, jak i kosmicznej rodziny, ras Galaktycznej Federacji Światła.

 

{48} Jakikolwiek związek ma się zamanifestować między mieszkańcami Nowej Ziemi – Istotami Światła należy go traktować jako Boską Misję.

 

{49} Partnerstwo Istot Światła Nowej Ziemi charakteryzuje się Harmonią, Szacunkiem, Niekrzywdzeniem, wzajemnym Wzrostem we wszystkich sferach, a przede wszystkim MIŁOŚCIĄ.

 

{50} Partnerzy są ze sobą w Miłości, z Miłością i dla Miłości. Partnerzy kochają się Uniwersalną Źródlaną Miłością bez zazdrości, podejrzliwości, układu coś za coś, bez kłamstwa i innych nisko-wibracyjnych cech będących niechlubnym reliktem starej Ziemi.

 

{51} Małżeństwo jest możliwe na Nowej Ziemi, o ile Świadome Istoty Światła zdecydują, że wejdą w ten związek. Partnerzy są świadomi, że ta forma bycia ze sobą niesie ze sobą pewne konsekwencje, zgodnie z 33 Prawami Uniwersalnymi, a przede wszystkim z Prawem Karmy.

 

{52} Małżeństwo ma być dobrem nie tylko dla współmałżonków, ale też dla dobra społeczności i dalej -€“ wszystkich istot.

 

{53} Żadna relacja, obojętnie czy jest to partnerstwo, małżeństwo, czy inna, nie podlega przymusowi społecznemu, ocenie, pochwale lub naganie.

 

{54} Relacją duchową dwóch Istot Światła Nowej Ziemi o głębokim wymiarze jest Bliźniaczy Płomień.

 

{55} Bliźniaczy Płomień to relacja z odczuwaniem Jedności w Boskiej Miłości, gdzie dwie istoty podsycają Płomień Miłości w jego najdoskonalszym, Źródlanym aspekcie do siebie nawzajem, jak i do wszystkich istot w całej Boskiej Manifestacji jednocześnie.

 

{56} Bliźniaczy Płomień to JAM JEST Miłością, w Miłości, z Miłością i dla Miłości.

 

{57} Ten aspekt Miłości nie był znany na starej Ziemi ze względu na zbyt niską świadomość, ograniczenia i programy, które sami ludzie sobie sami nałożyli. My Gwiezdne Dzieci, Wielowymiarowe Istoty Światła odrzuciliśmy to wszystko na śmietnik historii. Dlatego Bliźniaczy Płomień wymaga troski i wspierania.

 

{58} Bez względu na to, w jakich relacjach przebywają Istoty Światła, mężczyzna traktuje partnerkę jako kobiecy aspekt Boskiej Manifestacji -€“ Boginię, a kobieta partnera jaki męski aspekt Źródlanej Manifestacji -€“ Boga.

 

{59} Istoty Światła decydując się na potomstwo są świadomi podjęcia się Boskiej Misji pełnej Miłości, Poświęcenia i Bezinteresownej Służby.

 

{60} Dziecko rodzące się lub w inny sposób manifestujące się wśród Istot Światła Nowej Ziemi jest zstępującym Mistrzem posiadającym konkretną misję do wypełnienia. Narodziny są w związku z tym Boskim Zniebazstąpieniem.

 

{61} Dziecko nie jest niczyją własnością, a tym bardziej rodziców. Zadaniem matki i ojca jest pomoc w przygotowaniu dziecka do misji jaką będzie pełnić.

 

{62} Odpowiedzialność za rozwój i pomoc w przygotowaniach młodej Istoty Światła leży na całej społeczności Nowej Ziemi, Nowych Ludzi, wzniesionych planów minerałów, roślin i zwierząt.

 

{63} Wychowanie to wspieranie kreatywności, naturalnych zdolności i umiejętności Nowej Istoty Światła.

 

{64} Zwierzęta, które przyjaźnią się z Istotami Światła, Bogo-ludźmi, z radością bawią się i uczą z dziećmi Ludzi Świetlistych Nowej Ziemi.

 

{65} Tak jak w wysokorozwiniętych cywilizacjach opieką, uczeniem i wychowaniem dziecka na początku zajmują się dziadkowie, ewentualnie współuczestniczą rady starszych. Dziecko otrzymuje cenną wiedzę i umiejętności, a rodzice również uczą się przez to, jak być odpowiedzialnymi w swojej niezwykłej misji.

 

{66} Dziecko Istoty Światła, które ma wysoką świadomość, wie kiedy ma się przygotowywać do misji i uczyć się na wyższym poziome -€“ w szkole i na uniwersytecie, o ile to będzie potrzebne.

 

{67} Dziecko jest dla rodziców niezaprzeczalną wartością. Rodzice są dla dziecka nauczycielami, ale dziecko jest nauczycielem dla rodziców.

 

{68} Minerały, rośliny i zwierzęta, które wspierały ludzi w wyniesieniu, są wśród nas na Nowej Ziemi jako istoty o wzniesionej świadomości i reprezentują wymiar o szczebel wyżej.

 

{69} Istoty dawnego pierwszego wymiaru manifestują obecnie drugi, dawne istoty drugiego wymiaru -€“ trzeci wymiar, trzeciego wymiaru -€“ czwarty i piąty.

 

{70} Istoty towarzyszące Bogo-ludziom Nowej Ziemi są ich braćmi, siostrami i przyjaciółmi. Nowi ludzie komunikują się z nimi przez ich Świadomość Zbiorową lub indywidualnie.

 

{71} Przestrzeń, na której żyją Obywatele Nowej Ziemi wraz z towarzyszami ze światów minerałów, flory i fauny jest niczym nieograniczona a ich życie charakteryzuje się Miłością, Harmonią, Szacunkiem, Szczęściem i Przyjaźnią w Źródlanej Manifestacji.

 

{72} Wzniesieni towarzysze uczestniczą w kreatywnej egzystencji Bogo-ludzi za obopólną zgodą i w niewymuszonej formie.

 

{73} Relacja między istotami z „niższych” planów jest oparta na identycznych wartościach jak wartości ludzkie: Prawda, Właściwe Postępowanie, Pokój, Miłość i Niekrzywdzenie.

 

{74} Obywatel Nowej Ziemi nie krzywdzi i nie spożywa zwierzęcych braci i sióstr.

 

{75} Spożywanie towarzyszy z planu flory jest możliwe, lecz jest efektem umowy, by gatunek nie wyginął. Tyle ile roślin zostanie zjedzonych tyle zostanie zasadzone. Ścięcie roślin w jakiejkolwiek manifestacji poprzedzone jest przeproszeniem, błogosławieństwem i podziękowaniem za poświęcenie się dla dobra wszystkich istot.

 

{76} Miłość, szacunek i przyjaźń, jaką obdarzani są towarzysze obywateli Nowej Ziemi z niższych wymiarów, ale będący we wzniesionej świadomości, pozwala im rozwijać się duchowo dalej.

 

{77} Minerały, rośliny i zwierzęta towarzyszą mieszkańcom Nowej Ziemi w podróżach, misjach i ekspedycjach. Przez to również zyskują doświadczenie.

 

{78} Ekonomia Nowej Ziemi opiera się na obfitości Źródła, a więc istnieją tylko dobra nieograniczone.

 

{79} Podaż dóbr, usług, energii jest w pełni zaspakajana i dzielona sprawiedliwe zgodnie z uczciwym popytem -€“ dla dobra wszystkich istot.

 

{80} Na Nowej Ziemi istnieje wymiana towar za towar, usługa za towar, usługa za usługę, energia za towar, energia za usługę i energia za energię. Na starej Ziemi ta wymiana była nazywana wymianą barterową i była uznana za najprymitywniejszą metodę dokonywania transakcji.

 

{81} Taka wymiana jest rzeczywistością tymczasową, dopóki Nowi Ludzie nie uzyskają w pełni świadomości JAM JEST Boską Obfitością i nie będą w stanie po prostu stwarzać tego, co jest im potrzebne.

 

{82} Podstawową „walutą”, czy wartością w ekonomii Nowej Ziemi jest niemierzalna Energia Miłości, a więc wymiana dóbr, usług czy energetyczna jest czysto umowna -€“ bez zgłębiania się w pojęcie „rzeczywistej wartości” czegokolwiek -€“ jest to niemożliwe.

 

{83} W początkowym okresie organizacji Nowej Ludzkości istnieje termin pracy, ale jest to bardziej twórcza aktywność, a nie przymus w celu zdobycia środków do życia.

 

{84} Relacja między pracodawcą i pracownikiem oparta jest na harmonii, zrozumieniu, przyjaźni i współodczuwaniu.

 

{85} Pracodawca dzieli się sprawiedliwie z pracownikami efektami ich pracy, twórczej manifestacji, ale również ze społecznością, gdzie miejsce pracy jest usytuowane.

 

{86} Na Nowej Ziemi nie ma istot bezdomnych, bezrobotnych, cierpiących głód, niedostatek i nędzę. Te programy istniały na starej Ziemi, ponieważ istniał w tamtej rzeczywistości niesprawiedliwy podział dóbr i iluzja ograniczoności zasobów.

 

{87} Obywatele Nowej Ziemi wyrzekają się wyzysku, ponieważ ten archaiczny program był związany z ego i miał kod informacyjny typu: „WY pracujecie ponad siły, a ja czerpię z tego ZYSK”.

 

{88} Żadna Istota Światła nie ma przymusowego obowiązku pracy. Cała aktywność przejawia się w spontanicznej radości – w Energii Miłości.

 

{89} Istoty medytujące, błogosławiące, czy modlące się są wartościowe dla wszystkich istot, ponieważ utrzymują poziom wysokiej wibracji planety.

 

{90} Istota Światła Nowej Ziemi jest Stwórcą, więc wykonuje tyle pracy ile jest konieczne, resztę „czasu” poświęca na twórczość dla dobra wszystkich istot.

 

{91} Bez względu na to jaką aktywnością zajmuje się Istota Światła Nowej Ziemi jej głównym pracodawcą jest Ojciec -€“ Matka Źródło.

 

{92} Żadna Istota Światła Nowej Ziemi nie przypisuje sobie efektów pracy, ani nie przywiązuje się do nich. Wykonana praca, aktywność, twórczość należy do Stwórcy, bo Stwórca to wykonuje.

 

{93} Nowa Ziemia jest nie tylko planetą rozwoju świadomości, ale też miejscem odpoczynku, regeneracji energetycznej oraz zdrowienia istot, dusz, które są po ciężkich i traumatycznych doświadczeniach trzeciego wymiaru i innych planów.

 

{94} Istoty Światła z radością, troską i Miłością zajmują się rehabilitującymi się istotami.

 

{95} Podstawową medycyną na Nowej Ziemi jest Medycyna Światła.

 

{96} Technologię Medycyny Światła wdraża Galaktyczna Federacja Światła, a Hierarchią Duchową szkolącą w tej dziedzinie medycyny są Kosmiczni Lekarze i Chirurdzy.

 

{97} Miejscami gdzie przeprowadzane są operacje i zabiegi świetlne na Nowej Ziemi, są Świątynie Światła oraz Lecznice przyległe do Świątyń. Istnieją też miejsca, gdzie gromadzą się Istoty Światła w celu prowadzenia zbiorowych prac duchowych i medytacyjnych. Pole wytworzone przez medytacje wspiera regenerację. Leczenie Medycyną Światła jest osobnym działem, ale jednocześnie obydwie aktywności nie wykluczają się wzajemnie.

 

{98} Każdy obywatel Nowej Ziemi ma nieograniczony i nieuwarunkowany dostęp do Medycyny Światła. Lekarze Światła pełnią z Miłością bezwarunkową służbę.

 

{99} Wszyscy mieszkańcy Nowej Ziemi, jako Istoty Światła, są obeznani i posiadają podstawowe umiejętności z Medycyny Światła.

 

{100} Dyplomacja Nowej Ziemi oparta jest na Miłości, Harmonii, Pokoju i ogólnym Szacunku do innych istot -€“ partnerów dyplomatycznych.

 

{101} Nowa Ziemia jest planetą neutralną z nastawieniem pokojowym. Nie angażuje się w żadne misje, gdzie stosowana byłaby przemoc na jej terenie, jak i poza planetą.

 

{102} Nowa Ziemia jest strefą zdemilitaryzowaną i ten status jest niezmienny, o ile nie zadecyduje inaczej Stwórca. Takie sytuacje przyjęte są za bardzo specjalne i nadzwyczajne.

 

{103} Nowa Ziemia zostaje przyjęta do Galaktycznej Federacji Światła, która jest największą frakcją Unii Gwiezdnej.

 

{104} Mistrzami kosmicznej dyplomacji w Galaktycznej Federacji Światła są rasy Centaurianie, a także Pegazanie i oni wspierają mieszkańców Nowej Ziemi w działaniach dyplomatycznych.

 

{105} Nowa Ziemia otoczona jest polem Energii Miłości, która jest ochronnym polem Stwórcy, a każda Istota Światła utrzymuje je Światłem Miłości wypływającym z ich serc. W razie zagrożenia Galaktyczna Federacja Światła będzie wspierać planetę obroną.

 

{106} Istota Światła starszego współtowarzysza na Nowej Ziemi traktuje jak starszą siostrę lub brata, ojca lub matkę.

 

{107} Istota Światła młodszego współtowarzysza na Nowej Ziemi traktuje jak młodszą siostrę lub młodszego brata, syna lub córkę.

 

{108} My, mieszkańcy Nowej Ziemi wyrażamy wdzięczność Ojcu -€“ Matce Stwórcy za Rzeczywistość Miłości, w której możemy wyrażać Świadomość JAM JEST oraz przejawiać się we wszystkich manifestacjach dobra i 33 Praw Uniwersalnych od Prawa Samorealizacji do Prawa Jedności. My, Gwiezdne Rodzeństwo, Istoty Światła Miłości, Piątowymiarowi Bogo-ludzie pieczętujemy ten akt naszymi Boskimi Sercami dla naszej Świetlanej Przyszłości i dla dobra wszystkich istot…

 

 Autor zdjęcia: Jan Piotr Bogusz

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/2013/01/108-postulatow-nowej-ziemi.html?spref=fb

24 comments on “108 Postulatów Nowej Ziemi

 1. Nie podoba mi się pkt. 10. Teokracja oznacza rządy kapłanów, którzy są przedstawicielami Boga na Ziemi. Chyba to już przerabialiśmy w naszej historii. Mamy znów przerabiać?

  • Dokładnie jest tak jak napisałeś… Wprowadzenie jednej, jedynej NOWEJ religii na ziemi jest wg mnie kolejną formą zniewolenia ludzkości… O tym się już nawet pisało dawno w tekstach gnostycznych co kazdy moze sobie sam sprwdzić czytając teksty gnostyczne z Nag Hammadi (są przetłumaczone także na j, polski).

 2. latosy, mi się tu nie podoba nawet więcej rzeczy. To brzmi trochę jak jakiś kodeks państwa totalitarnego ubrany w opakowanie new age. Też to przeczytałam ze świadomości serca, skupiając się na mojej intuicji i nie podoba mi się to. Myślę i czuję po sobie że istota świetlista nie potrzebuje ani rządów ani kontroli. Nie sądzę też aby wynikiem nowej ziemi był zupełny komunizm, dzielnie się wszystkim. Jaka medycyna światła i pełny dostęp? Jeśli ktoś jest pełen światła to oczyszczając ciało do wyższych wibracji zwróci się w stronę ziół np. , tego co naturalne, a potem jako uzdrowiony i oświecony nie będzie już chorował. Coś mi w tym intuicyjnie nie pasuje. Im większe oświecenie tym mniej kontroli i kodeksów, takie moje zdanie. Może to kodeks innej planety, ale na pewno nie naszej ziemi po transformacji. Sądzę, że nie będzie potrzebować kodeksu. Jakaś zbitka innych cywilizacji może faktycznie to napisała, tylko mimo ich pomocy moim zdaniem nigdy nie będziemy jak oni – może gdzieś faktycznie jest teokracja w kosmosie ale raczej jej tu nie będzie, czy ktoś przebudzony potrzebuje władzy kapłanów? Naprawdę wiele tu znaków zapytania. Warto się temu przyjrzeć ale sceptycznie i ostrożnie. Ufajmy przede wszystkim sobie, jako ludzie, jesteśmy piękną i mądrą rasą i sami możemy wiele wypracować. Możemy wiele w sobie złączyć i wolni od kodeksów, łączący zło i dobro w naszym całym doświadczeniu stworzyć w materii coś unikalnego.

  • „Możemy wiele w sobie złączyć i wolni od kodeksów, łączący zło i dobro w naszym całym doświadczeniu stworzyć w materii coś unikalnego.”, czyli człowieka duchowego 🙂 na odpowiednim poziomie

  • w mojej wersji jest napisane:
   {’10} Teokracja oznacza „rządy Boga”, nie jest to doświadczanie trzeciowymiarowej Ziemi, gdzie Boga „reprezentowały” religie, kościoły i manipulujące jednostki wprowadzające swoje reguły. Na Nowej Ziemi nie ma manipulacji.”
   Wyższe społeczności też muszą mieć jakieś ramy organizacyjne wg. których funkcjonują. Ludzkość po wyjściu z rzeczywistości dualnej, zakłamania, bólu i cierpienia będzie musiała mieć jakieś reguły postępowania i życia w nowym zupełnie nieznanym jej świecie. Reguły te później wraz z postępem ewolucji będą dopasowywane do aktualnego poziomu rozwoju. Tak ja to widzę

   • Nazwa „bóg” jest już naprzestrzeni tysiącleci tak nadużyta że w obecnej chwili niewiele już znaczy. „Bóg” nie musi rządzic. To mogą tylko ludzie z wysokim ego… W religiach (narzuconych) sprzed 5-6 tysiecy lat również rządzili „bogowie”… ze zwierzęcymi twarzami, ale główny okrutny archo-„bóg-demon” Jehowa(Jahve) zarezerwował sobie wszystkie przywileje jako głównego „boga” któremu (pod karą „piekła” (narzucony ludziom program strachu przez archonow) i ktoremu NADAL kłaniają się ludzie w XXI wieku, nie wiedząc KOMU się naporawdę pokłaniają i komu oddają swoją energię. Dlatego nie wierzę i nigdy nie wierzyłem w żadnych bogów ani boga a jedynie w samodosskonalenie się, rozwijanie swoich zdolności, intuicji, itd itd. To powinno byc celem człowieka .. a nie niewolnicze oddwanie czci i energii (którą demon sie karmi) jakimś enigmatycznym istotom ktore każą nazywać się „bogami” … Słowo to brzmi jak tytuł wojskowy „generał” czy jakiś inny … ktoremu zwykli żołnierze „muszą” oddawać hołdy…. Uważam że kazdy ma swoj rozum i powinien sam sie rozwijąć i deczydować w co chce wierzyć… jednak konsekwencje jego deczyzji powinien ponosić sam.

   • Owe reguły powinny być wprowadzane przez kogoś kto nie bedzie chciał tym sposobem po raz kolejny zawładnąć człowiekiem i jego duszą oraz umysłem…
    A takiego kogoś bardzo łatwo rozpoznać : po czynach. Jeśli jakaś osoba (istota, itp) będzie chciała zawładnąć danym człowiekiem – to znaczy że to nie jest TEN kto te prawa miałby wprowadzać, bo takiej istocie z nadrozwiniętym ego – bedzie zawsze zależało na dominowaniu i zawłaszczaniu a nie na ukierunkowywaniu na rozwój osobisty.

  • Zgadam się z tobą. Ujednolicanie ludzi to kolejna forma dyktatury…. We wszechswiecie inne cywilizacje roznią się od siebie … Nie mogą być wszystkie podobne. Ziemska cywilizacja powinna mieć swoją drogę rozwoju cywilizacyjnego, oczywiscie nie opartą na dyktaturze i powielaniu innych kodeksow innych cywilizacji.

 3. laotsy
  14 Marzec 2015 @ 23:31

  Nie podoba mi się pkt. 10. Teokracja oznacza rządy kapłanów, którzy są przedstawicielami Boga na Ziemi. Chyba to już przerabialiśmy w naszej historii. Mamy znów przerabiać?

  Teokracje na ziemi juz przerabiamy 2000 lat i doprowadzilo to do tego, ze obecnie mamy na Ziemi prawa talmudyczne, czyli jestesmy niewolnikami teokracji.
  Te prawa wprowadzili zydzi, ktorzy siebie nazywaja narodem wybranym z czym sie zgadzam. Zydzi sa narodem wybranym przez szatana, jako narzedzie do kolonizacji i niewolnictwa na Ziemi poprzez ciagle konflikty i wojny jakie tworza na naszej Planecie.
  Te 108 postulatow jest napisane przez te same ukryte jednostki pasozytnicze, ktore sprawuja ukryte rzady na Ziemi.

 4. Uwazam podobnie jak ktos z przedmowcow,ze im Istota bardziej swiadoma,tym mniej potrzebuje ram,regul i przepisow postepowania.To powinno wynikac z poziomu swiadomosci.Przepisy i nadzory mamy teraz,jesli w Nowej Ziemi mamy byc znow obramowani,to znaczy,ze jeszcze do niej nie doroslismy.

 5. Wszystko to pięknie, ładnie, ale moim zdaniem każdy z tych postulatów powinien zostać opatrzony konkretnym przykładem. Postulaty owe są zbyt ogólnikowe, rozmyte i miałkie .. można je rozumieć jak kto chce a przeciez nie o to chodzi.
  Może wg niektorych jestem jeszcze niezbyt rozwinięty duchowo … (chociaz ja tak nie uwazam, bo rozwoj duchowy powinien rownowazyc sie z mysleniem logicznym – póki jeszcze tkwimy w naszych cielesnych skafandarach) – ale wg mnie zwłaszcza punkt 9 (i kilka jeszcze) świadczy o tym że te 108 postulatów to jakaś NOWA pułapka wymyslona przez archonów … na którą (jak mają nadzieję) złapią się ludzie reprezentujący stronę Światła… Obym się mylił, ale moja intuicja tak mi własnie podpowiada a ONA nigdy mnie jeszcze nie okłamała ani nie zwiodła (o ile ją posłuchałem).

 6. Istotom czystym i świetlistym nie potrzebne są jakieś kodeksy itp rzeczy. To jest potrzebne tylko ludziom lub inkarnowanym archonom czy innym diabelstwom, które – widząc iż ludzkość się budzi – wymyślili sobie po prowtu INNY PLAN zniewolenia ludzi dobrej woli i przebudzonych…. Wystarczyłoby zlikwidować ogólnoplanetarną lichwe, wprowadzenia kontroli emisji pieniądza i banków (i kilka tylko jeszcze innych postulatow) aby prowokowane i kontrolowane wojny przez banki i korporacje finansowe (oraz przez tzw. „czarną szlachtę” zniknęły a ludzkość mogła normalnie życ. Jedyną jakby „reiligią” powinno być samokształcenie i samodoskonalenie się pod przewodnictwem okreslonych i konkretych osób, sprawdzonych i uczciwych w zamiarach. Każda próba przejecia władzy – czy to nad osobowością i duchowością człowieka – jest zwycięśtwem EGO a nie żadną duchowością … A im więcej postulatów – tym większa dyktoratura i zniewolenie… Wystarczy popatrzeć na obecny, funkcjonujący jeszcze matriks … a sami zrozumiemy o czym ja tu piszę. Przecież nawet Kobra powiedział w jednych ze swoich wywiadów, że nalezy być CIĄGLE CZUJNYM … Pozdrawiem wszystkich zdrowomyślących !

 7. Po dokładnej analizie każdego postulatu, można łatwo zauważyć nieścislości a nawet sprzeczności… Nie będę ich tutaj omawiać niech każdy sam do tego dojdzie …

 8. To wygląda jak sprytnie utkana propaganda,jako alternatywa w razie,zbyt nagłej pobudki planetarnej świadomości,przez tych samych,którzy toczą swoje projekty podporządkowywania i sprawowania kontroli,eksploatując i wyzyskując tutejsze życie.To jest dalej to samo,tylko od innej strony pokazane z użyciem wysokich idei oraz wachlarza istot z poza Ziemi,jako tych występujących,ale już jawnie.Zresztą wszystkie te ruchy new age miały do tego przygotować,jako właśnie to opcjonalne działanie w skali zjednoczonego planetarnego życia.Tak,czy inaczej wygląda na próbę sugestii dla ukonstytuowania NWO.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s