Modlitwa Uzdrawiająca. ŹRÓDŁO WSZYSTKICH BYTÓW

Lichtweltverlag

Szanowni Czytelnicy
od zaraz, w dniach Czytania Światła, w tym miejscu będzie udostępniana „Modlitwa Uzdrawiająca”, abyście w przypadku gdy nie możecie uczestniczyć w Czytaniu Światła LIVE lub też nie macie dostępu do Internetu, poprzez wymówienie tej Modlitwy a następnie sformułowanie swojej Intencji mogli otrzymać sposobność Uzdrowienia. Tą Transformację możecie powtarzać w każdym Czasie.

W Miłości Stwórcy
Jahn Johannes Kassl

 

TRANSFORMUJCIE WASZE BÓLE
A STANIE SIĘ UZDROWIENIE

Kochani Ludzie,
Zaczął się Czas ostatecznej
Transformacji Waszej Istoty.

To jest moment Łaski Stwórcy.
Teraz zostanie dane to, czego pragnie Serce
i co odpowiada Waszej Duszy.
Uzdrowienie i Klarowność Ducha i Ciała.

Jeśli macie cielesne dolegliwości,
bóle lub złe samopoczucie,
Transformujcie teraz Wasze Bóle lub dolegliwości,
przekażcie Waszą sprawę do Duchowych Pomocników,
Mistrzów i Aniołów i stanie się to
co może się stać i może być.

Jeśli macie niepokoje na duszy, skaleczenia,
rany które ze sobą niesiecie,
transformujcie je teraz i stanie się to
co może się stać i może być.

Jeśli chcecie poprosić o uzdrowienie kogoś,
uczyńcie to teraz – poprzez transformowanie
również i tu stanie się to
co może się stać i może być.
To także dotyczy naszego ukochanego Rodzeństwa
ze świata zwierząt.

To jest Dzień Uzdrowienia i Łaski
Wysokie Energie Mistrzowskie są pośród nas.

Zaufajcie w Waszą Siłę,
poszerzajcie Wasze Serca,
bądźcie bezwarunkowo otwarci i gotowi
na Miłość Waszej Rodziny z zaświatów.
Tak właśnie jest – TERAZ.

Ja Zarządzam moje Uzdrowienie na Ciele,
Duchu i Duszy i jestem gotów uczynić
wszystko co jest do tego potrzebne!
Tak właśnie jest i tak dzieje się – TERAZ

AMEN

Spędźcie proszę następujące 30 minut po Modlitwie (chętnie dłużej) w głębokiej ciszy i medytacji.
Rozluźnijcie się proszę całkowicie, do głębi. Sformułujcie swoją Intencję a będzie Wam dane.

www.lichtweltverlag.com

Modlitwa Uzdrawiająca

źródło: http://wolnaplaneta.pl

Nowy typ biznesu: przedsiębiorstwa demokratyczne

© buchachon - Fotolia.com

Ostatnie 20 lat wyraźnie pokazało, że w Polsce organizacja ludzi pod hasłami „aktywności społecznej” nie przyniosła wielkiego skutku, za to coraz lepiej i skuteczniej organizujemy się w obronie swoich praw socjalno-bytowych.

Może warto zatem wdrażać demokratyczne procedury i zasady gospodarki społecznej w takich obszarach, gdzie ta aktywność się pojawia.

Jeżeli ludzie nie mają pracy, to oczywiste jest dążenie do tworzenia struktur gospodarczych dających ludziom zatrudnienie w taki sposób, by jednocześnie uczyć ich współodpowiedzialności nie tylko za „firmę”, ale też za jej bezpośrednie otoczenie (społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.).

W Polsce nie brakuje miejsc „opuszczonych przez Boga i państwo”, w których liczba bezrobotnych, nierzadko świetnie wykształconych, jest wprost proporcjonalna do ilości pracy, jaką należałoby tam wykonać. Pierwszym krokiem powinno być odejście od czekania na mitycznych inwestorów, którzy „stworzą nowe miejsca pracy”, rozpoznanie lokalnych potrzeb i zasobów oraz zabranie się do roboty. Tu jest miejsce dla „zreformowanych” organizacji pozarządowych, które powinny wrócić do zapomnianego etosu pracy na rzecz swojej okolicy, opartej na współdziałaniu. Warto odwołać się do koncepcji „gospodarki dzielenia się”, popularnej w sferze Internetu i kultury, ale możliwej do przeniesienia także na grunt gospodarki rynkowej.

Gospodarka dzielenia się to przede wszystkim domena organizacji non profit, zajmujących się pracą przynoszącą wymierne korzyści społeczne, zdefiniowane w statucie danego podmiotu. Działania te obejmują edukację, kulturę, kulturę fizyczną, działania na rzecz rozwoju regionu, podtrzymywanie tradycji i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, rozwój wolontariatu, ochronę środowiska itd. Najważniejszym ich efektem jest zadowolenie osób dzielących się swoją pracą, doskonalenie własnych umiejętności, rozwijanie talentów i tworzenie więzów zaufania. Bazą dla gospodarki dzielenia się jest rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. Zaliczymy tu zarówno czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, jak i współpracę przy projektach społecznych o charakterze niekomercyjnym.

Gospodarka dzielenia się nie zaspokaja oczywiście wszystkich potrzeb. Stanowi ona uzupełnienie dla dobrze rozwiniętej gospodarki komercyjnej, a dopiero połączenie obu tych systemów daje nam model, który obejmuje i potrzeby społeczne, i logikę zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Istotne jest tworzenie takich rozwiązań systemowych, które będą godzić oba systemy i tworzyć ramy prawne odpowiednie dla różnych modeli organizacyjnych, adekwatne do skali i potrzeb danej społeczności.

Nadziei na spełnienie tych postulatów można szukać w nurcie określanym jako „ekonomizacja NGO”. Ważne jest tu podejmowanie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia, które bazując na posiadanym „kapitale ludzkim” (członkach stowarzyszenia) mogą tworzyć miejsca pracy o demokratycznej strukturze własności. Odpowiedzialności zarządu wobec pracowników towarzyszy wtedy zaangażowanie „firmy” w osiąganie wyznaczonych celów społecznych. Zapisy ustawowe uniemożliwiają uwłaszczenie się władz demokratycznych przedsiębiorstw na ich majątku. To warunek konieczny do osiągnięcia celów statutowych (pożytku publicznego). Jest też podstawą do otrzymania państwowego wsparcia w postaci dotacji na działalność pożytku publicznego czy różnego rodzaju zwolnień.

Dla rozwoju realnego społeczeństwa obywatelskiego kluczowe jest, żeby te nowe nurty w polskiej samoorganizacji społecznej kształtować w duchu demokracji i społecznikowskich ideałów, a nie skupiać się na aspektach formalnych i biznesowych.

Trzeba pamiętać, że podporządkowanie działalności gospodarczej celom społecznym oznacza nie tylko przeznaczanie nadwyżek na realizację celów statutowych, ale również pewne zobowiązania w zakresie organizacji wewnętrznej. Dobór pracowników, podwykonawców czy materiałów powinien uwzględniać zasady odpowiedzialności społecznej. Narzucenie logiki maksymalizacji dochodów firmie społecznej jest drogą donikąd i wspiera panujący system kapitalistyczno-oligarchiczny.

Kluczowe zasady organizacyjne charakteryzujące demokratyczne przedsiębiorstwa można zawrzeć w kilku postulatach. Są to: równość (jedna głowa = jeden głos), współwłasność = współodpowiedzialność, demokratyczna kontrola i samorządność, otwartość, edukacja, kadencyjność władz. Wszystkie wymienione postulaty bazują na mających ponad 150 lat zasadach ruchu spółdzielczego.

Siła spółdzielni zawsze brała się z solidarności, a ich słabość była wynikiem chciwości i żądzy władzy. To właśnie spółdzielnie budowały kiedyś nowy, demokratyczny świat, oparty na sile wartości, a nie władzy pieniądza. Odbudowywanie zasad i morale ruchu spółdzielczego oraz jego dobrego wizerunku w społeczeństwie będzie możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa społeczne zaczną intensywnie angażować się w działania propagandowo-edukacyjne i pracę pożytku publicznego na rzecz lokalnych społeczności.

Angażowanie kolejnych osób jako współwłaścicieli i współtwórców tak rozumianych przedsiębiorstw społecznych jest konieczne dla powstania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego i prawdziwie demokratycznego. Jeśli w pracy będą panowały stosunki własnościowo-patronackie, ze ścisłą hierarchią i brakiem możliwości współdecydowania o czymkolwiek, to nie mamy co oczekiwać, że w innych sferach będzie lepiej. Im więcej powstanie świadomych i współpracujących ze sobą przedsiębiorstw demokratycznych, tym lepiej będzie funkcjonować społeczeństwo obywatelskie.

Organizacje społeczne mogą uczyć się od spółdzielców myślenia ekonomicznego, a spółdzielcy dzięki społecznikom przypomnieć sobie, o co chodziło „ojcom założycielom” ruchu kooperatywnego. Dlatego ważne jest porozumienie obu form organizacyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także współpraca w zakresie przywracania dobrego imienia spółdzielniom i stowarzyszeniom oraz budowania niezależnego i samorządnego społeczeństwa obywatelskiego. Społem znaczy „razem”.

Na podstawie wystąpienia Szymona Surmacza „Przedsiębiorstwa demokratyczne. Szkoła obywatelskiego współdziałania” na konferencji Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej Świat – Europa – Polska, 27 – 28 czerwca 2012, Warszawa

źródło: http://glosulicy.pl/

Mistrz Lanto: Rozpuszczając dramaty Wzniesienia

Błogosławię was światłem Chrystusowej Świadomości Stwórcy, błogosławię was prawdą, pokojem i wieczną miłością, wypromieniowuję w całą waszą istotę wibrację Chrystusa, abyście mogli rozpoznać to samo wewnątrz siebie, wszędzie i na wieki. Jestem Mistrz Lanto, moje energie są delikatne, lecz promienne, i pracowałem w bliski sposób z wieloma aspektami Chrystusa, również z Mistrzem Jezusem. Moim celem jest zaktywowanie energii oddania dla Stwórcy wewnątrz i wokół waszej istoty, a także zwiększenie waszej świetlistości. Oddanie prawdzie, promienność, pełna miłości determinacja i wibracja Chrystusa mają wielkie znaczenie w tej fazie wzniesienia; istotną sprawą jest zezwolenie na to, by właściwości te mogły się przejawić i w harmonijnej równowadze wypłynąć z wnętrza waszej istoty. Być może odkryjecie, rozpoznając te święte właściwości w sobie, że istnieją tu obszary nierównowagi, które można w łatwy sposób dostroić. Możecie praktykować następujące afirmacje:  


Jestem oddaniem w boskiej równowadze,
Jestem promiennością w boskiej równowadze,
Jestem zdecydowaniem w boskiej równowadze,
Jestem wibracją Chrystusa w boskiej równowadze.

Gdy wypowiadacie pierwszą afirmację, możecie zrobić wdech, a w trakcie wydechu pozwólcie, by boska równowaga utworzyła się, uformowała i wypłynęła z waszej istoty. W czasie kolejnego wdechu powtórzcie drugą afirmację, a na wydechu pozwólcie boskiej równowadze utworzyć się i wypłynąć z was. Kontynuujcie w taki sposób, wypowiadając wszystkie cztery afirmacje, a potem od nowa. Wezwijcie mnie, jeśli chcecie, abym wam pomógł w tworzeniu i manifestowaniu boskiej równowagi wewnątrz i wokół waszej istoty.

Równowaga jest energią, której każda dusza pragnie; stanowi ona niemal środek bezpieczeństwa dla duszy, pozwalający w większym stopniu dostroić się do Stwórcy. Równowaga nie może zostać uchwycona ani przejęta od kogoś; musi ona zamanifestować się z wnętrza waszej istoty, będąc esencją prawdy czy też obecnością Stwórcy, którą w sobie posiadacie. Można powiedzieć, że równowaga jest stałością albo stabilnością. Kiedy ja myślę o równowadze, nie wyobrażam jej sobie jako energii, jaką się staję, czy też właściwości, jaką mogę uzyskać w mojej rzeczywistości – lecz jako zrozumienie połączenia i zjednoczenia ze Stwórcą. Kiedy łączycie się ze Stwórcą czy uniwersalnymi energiami, czy są to energie w was czy wokół was, równowaga jest rzeczywistością, która rozwija się nie z powodu waszego skupienia na niej, lecz dzięki waszemu poddaniu się po to, by stać się wibracją Stwórcy. Kiedy równowaga w oczywisty sposób pojawia się w waszej rzeczywistości, możecie być pewni, że wibracja Stwórcy jest obecna i w boski sposób zintegrowana. Jeśli obecna jest nierównowaga, możecie rozpoznać, że potrzebne jest lepsze połączenie czy też akceptacja energii Stwórcy wewnątrz i wokół was. W obszarach nierównowagi możecie stworzyć połączenie ze Stwórcą dzięki zezwoleniu na to, by światło Stwórcy emanowało z waszej istoty za sprawą odpowiednich okoliczności. Pomocne będzie poproszenie Stwórcy o to, by pobłogosławił i zjednoczył pewne energie lub sytuacje z boską esencją, albo po prostu wyrażenie bogactwa miłości waszej istoty w momencie, gdy wiecie, że jesteście w jedności z energią i boską mądrością Stwórcy. W tym stanie otwieracie się na działanie boskiej magii Stwórcy, pozwalając, by objawiała się prawda i energie szczęśliwości.

Obecność równowagi można również rozumieć jako głębokie i pełne oddania zaufanie do wibracji Stwórcy. Ja, Mistrz Lanto, uważam że wiara w Stwórcę ma wielkie znaczenie w tym okresie wzniesienia. Istnieje również potrzeba, abyście pokładali zaufanie w sobie samych – jako w potężnych, mądrych istotach, które potrafią zmienić swą własną wibrację, rzeczywistość i świadomość.

Wraz z nadchodzącym wzmocnieniem/powiększeniem ze strony Stwórcy {magnification of the Creator} oraz przemianami energetycznymi w grudniu 2012 Stwórca obdarza każdą osobę sposobnością, aby pokochała siebie bezwarunkowo, by obdarzyła większym zaufaniem i wiarą swoją własną moc i swe promienne światło, a także aby potwierdziła swoją wiarę w Stwórcę. Zdaję sobie sprawę z istnienia rozmaitych pomysłów na temat tego, co wydarzy się w grudniu 2012, które utrzymywane są w powszechnej ludzkiej świadomości, i moim życzeniem jest podzielenie się z wami paroma prostymi informacjami, które pomogą wam w uzyskaniu wtedy jak najbardziej radosnego i ekstatycznego doświadczenia.

Po pierwsze proszę was, abyście pozwolili rozwiać się wszelkim oczekiwaniomdotyczącym czasu, o którym mówimy, abyście zawarli pokój wewnątrz swojej istoty, zgadzając się na to, że będziecie szczęśliwi i zadowoleni nie wiedząc, co zdarzy się w tym czasie. Rozpuszczając swoje oczekiwania i odczuwając zadowolenie nawet wtedy, gdy widzicie przed sobą niewiadomą, budzicie się i otwieracie na poziomie energetycznym, pozwalając sobie na to, by doświadczać tego z większym wdziękiem oraz wsparciem ze strony boskiej łaski. Zachęcam was, abyście mówili do siebie w czasie swych medytacji czy też wtedy, gdy siedzicie w ciszy, wyjaśniając, że z całkowitym spokojem i swobodą przyjmujecie wszystko, co się wydarza, i że jesteście szczęśliwi, pokładając swe zaufanie w Stwórcy i obserwując, jak w cudowny sposób wszystko się rozwija i odsłania. Ważne jest, by rozpuścić wszelkie osądy, jakie możecie wyrażać na temat procesu wzmocnienia, i zezwolić na to, aby z waszej istoty i waszego umysłu promieniowała miłość, zaufanie, równowaga i zdecydowanie.

Po drugie proszę was, abyście obserwowali dramaty, jakie stwarzacie w swej rzeczywistości, i wykorzenili to w jak największym stopniu. Stwarzanie dramatu polega na powiększeniu i spotęgowaniu energii, emocji, myśli albo sytuacji. Jako dusza, która nieustannie szuka głębszego połączenia ze Stwórcą, możecie odczuwać, że stale zwiększacie czy też wzmacniacie swą własną energię, ale tak naprawdę wy pozwalacie się tej energii ujawnić. Kiedy zwiększacie energię, czynicie ją większą, niż jest ona w rzeczywistości; kiedy pozwalacie energii się ujawnić, staje się ona większa, ale również i bardziej całościowa, a wy podłączacie się do przepływu światła Stwórcy. To, co nazywamy tu dramatem, pojawia się często w sytuacjach negatywnych, zwłaszcza w doświadczeniach pełnych emocji, i często stwarzane jest po to, by przyciągnąć więcej uwagi, a nawet miłości, do danej jednostki. Dramatu można doświadczać również w czasie praktyk duchowych, na przykład jeśli medytujecie i odczuwacie miłość w swoim sercu, możecie się skupić na pragnieniu, by ta miłość wzrastała, mówiąc do siebie jak cudowna jest ta miłość i jak bardzo chcecie doświadczać jej pełniej. W wielu przypadkach nawet i to stwarza dramat, gdyż próbujecie wtedy zwiększyć tę miłość, a nie pozwolić jej wyłonić się z waszej istoty.Kiedy po prostu obserwujecie tę miłość w sobie i otwieracie się, aby doświadczyć szerszego jej przepływu, cała wasza istota się raduje i nie ma już potrzeby zwiększania tego doświadczenia miłości, wzrasta ono samo bez granic.

Jest moim życzeniem, abyście zaczęli obserwować dramaty, jakie stwarzacie w swej rzeczywistości czy w swojej energetyce, w swych emocjach, myślach i doświadczeniach, które próbujecie zwiększyć w swojej rzeczywistości. Ważnym odkryciem jest to, że nie ma potrzeby zwiększać tych energii, lecz że należy pozwolić sobie na bardziej otwarte i swobodne ich doświadczanie. Jeśli potraficie zacząć to obserwować w swojej istocie i rzeczywistości, uwolnicie się od oczekiwań i wielu idei, które być może nie zostały ukształtowane na bazie prawdy; uzyskacie również większą równowagę czy też dostrojenie do Stwórcy. Kiedy będziecie następnie obserwować i doświadczać wzmocnienia w grudniu 2012, zrozumiecie, że nie ma potrzeby stwarzania żadnych dramatów wewnątrz czy wokół was, lecz wystarczy pozwolić energiom przepływać z waszej istoty i Stwórcy. W rzeczywistości jest to po prostu otwarcie się na doświadczanie wiecznego przepływu, który jest Stwórcą.

Możemy w tym czasie ujrzeć, jak wielu ludzi będzie stwarzać dramaty oparte na miłości bądź strachu, próbując odnaleźć poczucie bezpieczeństwa i większe zrozumienie, ale jeśli jesteście w stanie dojść do większego mistrzostwa w tych sprawach w swojej rzeczywistości, będziecie w stanie rozpoznać to samo w innych. Pozwólcie, aby wasza energia i intencje pomogły im doświadczyć prawdy i miłości Stwórcy. Rozpuśćmy potrzebę stwarzania dramatów i powiększania energii w świadomości ludzkości, po prostu doświadczajmy wielkości światła Stwórcy w sobie i wokół siebie.

Nazywam się Mistrz Lanto i zapewniam was, że jestem tutaj, by pomóc wam w każdy możliwy sposób; po prostu przywołajcie moją energię i obecność, a będę do waszych usług.

Zawsze w miłości i oddaniu –
Mistrz Lanto

Przekazała Natalie Sian Glasson,17 sierpnia 2012
http://www.omna.org/17-08-12-Lanto.html

źródło: http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/

Prawdziwa (r)ewolucja jest w Tobie

Film nawiązujący do „prawa minimalnego oporu”, które wcale nie nawołuje do bierności, jak wielu sądzi, a wręcz przeciwnie. Zachęca do działania, ale z wyższego poziomu świadomości. Poziom ów uzmysławia nam, że wszystko, co otacza nas na zewnątrz, jest tylko manifestacją duchowej siły tkwiącej w naszym wnętrzu. To także nasze myśli, emocje, wewnętrzny chaos i konflikty tworzą te same zjawiska na zewnątrz. Czy więc warto starać się za wszelką cenę wymuszać ZMIANĘ na zewnątrz? Czy może czas zmienić siebie, a zmiana ta wpłynie sama z siebie na otoczenie… Historia uczy, że nikomu nie udało się przymusem i przemocą stworzyć na świecie trwałego pokoju. Żadna rewolucja też tego nie dała… Jak długo więc będziemy przerabiać to samo i mieć pretensje do świata na zewnątrz nas? To tylko zależy od KAŻDEGO z Was

źródło: http://www.youtube.com/user/UlotneMysli1?feature=watch

Archanioł Gabriel: Codzienne wiadomości26 sierpnia 2012

Kiedy jesteście w przepływie, jesteście w stanie, który wspiera synchronie i magiczne zdarzenia, będące sposobem, w jaki wszechświat z wami współdziała. Istnieje tu również aspekt służenia, który może się pojawić, gdy jesteście w przepływie. Wielu zmierzających ku oświeceniu ludzi odkrywa, że trafiają w miejsca i okoliczności, których świadomie by nie wybrali. Zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że kiedy to się wydarza, jest to dla nich najwyższa możliwa służba, ponieważ ich unikalne światło i wibracja są potrzebne w tym konkretnym obszarze, i działają tam oni jako energetyczne wsparcie. Wielu pracowników światła wydaje się z tego powodu ‘zagubionych’ (śmiech). Jeśli mieszkacie w miejscu, którego świadomie byście nie wybrali, prawdopodobnie jesteście tam, by służyć pomocą. Jeśli czujecie impuls, by wyjechać z miejsca, w którym mieszkacie, i przeprowadzić się w inny obszar świata, prawdopodobnie wasza wibracja jest akurat tam potrzebna. Dlatego właśnie zachęcamy was, abyście po prostu BYLI, Kochani, ponieważ często wasze BYCIE jest największą pomocą, jakiej możecie udzielić. Jeśli więc czujecie, że utknęliście i niezależnie od tego, jak bardzo się staracie, nie umiecie się stamtąd ruszyć, jest jak najbardziej prawdopodobne, że wasza unikalna wibracja właśnie tam jest potrzebna, a wy, przebywając tam, we wspaniały sposób przyczyniacie się do przemiany.

27 sierpnia

Wasza duchowość i poglądy religijne przez wieki ugrzęzły w ciężkich energiach osądu, dogmatu, kontroli i groźby prześladowań. Teraz wiele mądrych istot ludzkich, które znajdują się aktualnie na tej planecie, jest tak oddanych wspieraniu zachodzących tu przemian, że podchodzi do tych spraw z równie wielką i niewiarygodną powagą. Kochani, wasze oddanie budzi w nas przypływy miłości, ale wasza duchowość ma wam przynosić radość! Sami wywieracie na siebie taką presję! Weźcie w objęcia błogość i szczęście, które pochodzi z najwyższego zjednoczenia z waszą istotą. Poczujcie zew przygody i radość oczekiwania, które pojawiają się w czasie kreowania tak cudownej przemiany. Uczcijcie samych siebie! Świętujcie! Tańczcie! Śmiejcie się! Kochajcie! Wiedzcie, że jest to tak krótki, lecz kulminacyjny czas na waszej planecie, cieszcie się zatem i napawajcie każdą sekundą tej magii i cudów. Rozkoszując się tym procesem wspieracie go jeszcze bardziej i ukazujecie ludzkości światło, które jest samym sednem tego oświecenia.

28 sierpnia

Większość waszych prostych zdań da się sprowadzić do esencji jednego słowa. Słowa są potężne, zawierają one bardzo czystą i bardzo wyrazistą energię. Podamy wam przykład. Czy kiedykolwiek zauważyliście, że jeśli próbujecie skorygować zachowanie małego dziecka i na przykład mówicie “Nie bij”, dziecko się odwraca i was uderza? To nie dlatego, że to dziecko jest nieposłuszne. Dzieje się tak dlatego, że to dziecko po prostu nie słyszy negacji i usłyszało jedynie esencję tego zdania, którą stanowiło “bij”. W waszym pierwotnym stanie najzwyczajniej w świecie nie jesteście tak ‘skonfigurowani’, by słyszeć negacje i przeczenia, lecz odpowiadacie na podstawową energię dowolnego stwierdzenia. Zatem jeśli chcecie dostosować energię jakiejś sytuacji, bardzo prostym sposobem jest wyjątkowo świadome wybranie słowa, które najdokładniej oddaje esencję tego, co chcielibyście stworzyć. Spróbujcie tego z różnymi słowami, a potem wybierzcie to, które najlepiej pasuje pod względem energetycznym. Pokój. Miłość. Opanowanie. Łatwość. Harmonia. Swoboda. Twórczość. Błogość. Jeśli siądziecie w ciszy i wyczujecie energię tych słów, bardzo szybko znajdziecie to, które zawiera energię, której chcielibyście mieć więcej. Znajdźcie słowo, które uwielbiacie, i utrzymujcie je, obejmujcie je, ubierajcie się w nie! Jest to prosta i skuteczna technika, dzięki której możecie stworzyć zmianę bardzo prędko.

29 sierpnia

Medytacja, jakąkolwiek formę przybiera – czy jest to siedzenie w ciszy, użycie wizualizacji, spacery pośród przyrody, jeżdżenie samochodem, tworzenie sztuki, muzyki, pisanie, lub po prostu BYCIE, w dowolny sposób, jaki odczuwacie jako najlepszy dla was – jest absolutnie podstawową i niezbędną sprawą dla zachowania równowagi i poczucia komfortu w waszym życiu w ciągu nadchodzących dni, tygodni i miesięcy. Zapewniając sobie ten czas, pozwalacie sobie na energetyczne dostrojenie i przemianę, dobrowolnie, chętnie i z łatwością, w zgodzie z energiami Gai. Czynicie wasze dobre samopoczucie waszym priorytetem, a to zawsze jest aktem miłości dla samych siebie; wspieracie wtedy siebie również energetycznie i wibracyjnie, a to z kolei wspiera całość istnienia. Nie jesteśmy w stanie w wystarczający sposób podkreślić, jak niewiarygodnie pomocna i wzmacniająca jest dla was taka praktyka. Kochani, rozumiemy, jak bardzo bywacie zajęci, ale im bardziej jesteście zajęci, tym większa jest wtedy potrzeba takiej świętej praktyki. Jesteśmy zawsze tutaj, by wam pomagać. Pomagamy również sobie, pomagając wam znaleźć czas na bycie blisko z nami.

30 sierpnia

Duża część minionego roku poświęcona była zdobywaniu przejrzystości na temat tego, kim naprawdę jesteście i jaka jest wasza prawda. Oczyszczaliście i uwalnialiście, raz po raz i od nowa, to, co już nie pasuje do tego, kim jesteście, i dawało wam to coraz większą energetyczną przejrzystość. Był to bardzo ważny etap w tym procesie, ponieważ w miarę jak sprawy posuwają się naprzód w tej Wielkiej Przemianie Wieków, wielu ludzi będzie krzyczeć, że ich droga jest jedyną drogą, że musi być właśnie w ten sposób, i że każdy inny sposób jest niewłaściwy; i będą obiecywali wszelkiego rodzaju nieszczęścia, jeśli ich nie posłuchacie. Kochani, głęboko w waszym rdzeniu istnieje prawda, która zawsze powiedzie was waszą drogą. Aby pozostać w swym najwyższym dostrojeniu i doświadczać tego, co w najdoskonalszy sposób uszanuje was, waszą ścieżkę i wasz unikalny wkład w to dzieło, musicie się zatrzymać i posłuchać tego wewnętrznego głosu, który zawsze ale to zawsze wie, co jest dla was najlepsze i jak macie postępować. Dni, kiedy oddawaliście swą moc tym, którzy najgłośniej krzyczeli, dobiegły już końca.

Przekazała Shelley Young
http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Przetłumaczyła wika

http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/p/miedzy-nami-anioami.html

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Film promocyjny Fundacji Keshe na temat ich technologii

Keshe Foundation opublikowała filmik wprowadzający do tematu ujawnienia technologii, które jak dotąd są oficjalnie przed nami ukrywane – technologii pozyskiwania taniej i czystej energii, bezpiecznego czyszczenia skażonego środowiska, technologii możliwych do zastosowania w leczeniu ludzi, w produkcji żywności i wielu innych dyscyplinach życia. Fundacja zapowiedziała na wrzesień ujawnienie tego, co powinno nam kompletnie zrewolucjonizować życie.

źródło: http://schodamidonieba.pl/

Można wlączyć tłumaczenie napisów na polski.

Hiszpanie żyją poza obiegiem euro. Powstają alternatywne pieniądze

Hiszpanie radzą sobie z kryzysem w niekonwencjonalny sposób, tworząc alternatywny pieniądz wobec euro lub rozliczając się metodą praca za pracę, czyli korzystając z waluty, której jednostką jest godzina.

Jak pisze „Washington Post”, za wykonaną w Barcelonie pracę można otrzymać zapłatę określoną jako – na przykład – „10 godzin”. Jest to respektowana w całym mieście „sieć kredytowa” – jak określa alternatywny system płatnościwaszyngtoński dziennik.

Otrzymawszy jakąś sumę „godzin” można ją wymienić na wizytę u fryzjera, lekcję jogi czy nawet zlecenie dla stolarza.

W czasach, w których przyszłość euro jest niepewna, miliony Hiszpanów nie mają pracy, czy też pracują w niepełnym wymiarze, a z gotówką jest krucho, w niektórych regionach kraju zaczyna się rozwijać „gospodarka równoległa„, która pozwala ludziom „żyć poza wspólną walutą” strefy euro – pisze „WP”.

Mieszkańcy miasta Malaga utworzyli portal internetowy, który umożliwia zarabianie i zakupy przy użyciu waluty wirtualnej.

W Barcelonie najlepiej przyjął się model „banków czasu„, pozwalający na wymianę usług bez udziału pieniędzy.

„To sposób na życie dla ludzi, którzy znaleźli się na marginesie gospodarki” – mówi w rozmowie z „WP” koordynatorka Hiszpańskiej Sieci Banków Czasu, Josefina Altes.

W Hiszpanii jest obecnie 325 „banków czasu” i alternatywnych systemów walutowych, w których uczestniczą dziesiątki tysięcy osób. W sumie projekty te stanowią jeden z największych na świecie eksperymentów dotyczących posługiwania się „społecznymi pieniędzmi” – pisze waszyngtoński dziennik.

To nie jest tylko „desperacki sposób na przetrwanie koszmarnego kryzysu gospodarczego, ale też część (inicjatyw dotyczących) spółdzielczości, unii kredytowych, banków wspólnot komunalnych, farm organicznych i reaktywacji fabryk – alternatywnej gospodarki – ku której zmierza ruch Okupuj („Oburzonych”) – mówi wykładowca Uniwersytetu w Liverpoolu, Peter North.

30-letni technik komputerowy Sergi Alonso, któremu nie udało się znaleźć pracy w pełnym wymiarze pomaga – poprzez system „banków czasu” – niezliczonym sąsiadom zakładać strony internetowe i rozwiązywać problemy ze sprzętem. Ludzie płacą mu różnymi usługami – od szkoleń w projektowaniu graficznym po lekcje pianina.

„Banki czasu” pozwoliły ludziom przypomnieć sobie, że „niezależnie od tego, jakie masz umiejętności, zawsze masz innym coś do zaoferowania” – powiedział Alonso.

Wspólna filozofia wielu z tych banków polega na założeniu, że czas każdego z nas jest wart tyle samo, „nawet jeśli jesteś lekarzem” – podsumowuje waszyngtoński dziennik.

źródło: http://forsal.pl/

Zwierzęta są tak samo świadome jak ludzie

Chwała nauce. Za tę jakże odkrywczą konkluzję. Przy całym moim szyderczym stosunku do jej (nauki) osiągnięć. Ale, jak mówi stare przysłowie, lepiej późno niż wcale. News jest przełomowy, ale słyszałaś/słyszałeś o nim w telewizji?

Grupa wiodących na polu naukowym specjalistów – neurologów, neurofarmakologów, neurofizjologów, neuroanatomistów i innych neurologów zgromadzonych na Uniwersytecie Cambridge ogłosiła 7 lipca 2012 The Cambridge Declaration on Consciousness – deklarację dotyczącą świadomości. Istotą tego dokumentu jest „odkrycie”, że zwierzęta są tak samo świadomymi istotami, jak ludzie.

(pytanie: jak podzielić całość na tysiąc okruchów tak, by nie móc zrozumieć jak całość działa? – to model współczesnej nauki, stąd ta absurdalna wyliczanka neurospecjalizacji które są klapkami na oczach)

Deklaracja powołuje się długo na wyniki badań i wnioski płynące z postępu nauki (naprawdę?) nad ludzką świadomością – żeby nikt ich nie posądzi o to, że cokolwiek poczuli prawą półkulą! Naukowcy konkludują, że brak kory nowej (neocortex, która występuje tylko u ssaków) nie uniemożliwia innym organizmom doświadczania stanów świadomości. Ogłaszają oni, że inne zwierzęta (non-human animals) mają UWAGA: substraty stanów świadomości – neuroanatomiczne, neurochemiczne i neurofizjologiczne – które pozwalają im być świadomymi i przejawiać intencjonalne zachowania.

Ten oczywisty bełkot ma jednak duże znaczenie – bo w takim razie mordując inne zwierzę mordujesz inną istotę tak samo świadomą jak Ty. A przynajmniej do tego doszła tzw. nauka. Polecam więc z całego serca lekturę Deklaracji tym umysłom, które wierzą tylko w to, co policzalne. To jak z Waszym jedzeniem mięsa od teraz?

Nieodwołalnie: Teraz.

Stwórca

Ukochane Dzieci Ludzkie,

Droga do mnie nigdy nie jest ciężka!
Jak mogliście to kiedykolwiek przyjąć do siebie,
w to wierzyć i w ten sposób przeżywać?

Dziś proszę Was
abyście uwolnili się od każdego Cierpienia
zakończyli to, nadszedł na to Czas.

Nawet Wy, którzy tak chętnie przyciągacie Cierpienie
aby czerpać z doświadczeń, zatrzymajcie się przy tym
bo teraz zostanie Wam objawione
że nie potrzebujecie żadnych niekończących się
wstęg Cierpienia aby kreować doświadczenia
które przyprowadziły Was na Ziemię
i które podnoszą Was z Ziemi.

Jest wiadomym że chcieliście posmakować Cierpienia,
tak, jednak nie możecie już więcej wyjść z tej
pułapki która nałożyła na Was mocne kajdany.

Cierpienie i ból są aspektami ludzkiego doświadczenia
jednak nie jest przewidziane aby w nich pozostawać
Życie po Życiu bez perspektywy żadnych zmian.

Takie okresy Cierpienia w Czasie nie były przewidziane!
Jednak poprzez ustawiczne tworzenie Karmy musieliście
wciąż niezliczone razy ucieleśniać się aby wyrównać
to Cierpienie które sami stworzyliście i poprzez
wybaczenie uwolnić również to, co Wam zostało uczynione.

Kończy się teraz Podróż bez końca w Stanach
wypełnionych bólem, dlatego obowiązuje
teraz Łaska Stwórcy na podstawie której
każdemu Człowiekowi który już sam uwolnił 50% swojej Karmy
zostanie darowane pozostałe 50% jego Karmy.

Jak inaczej bowiem byłoby możliwe wyciągnięcie Was
z tej spirali, jak moglibyście się z niej uwolnić.
Tylko ciężko i powoli, pojedynczo i tylko wtedy
gdy napotkalibyście ponownie wiele Śmierci.

Pierwotnie doświadczenie Cierpienia było ograniczone
tylko do jednego Życia w Bycie Ludzkim, jednak Ludzie
się w tym rozszerzyli i zagubili, zaś wyjście z tego
wydawało się trudne i długo nie miało miejsca.

Grupy Ludzi zaczęły rozkoszować się i bogacić na
Cierpieniu innych i oni zrozumieli jakie mogą mieć
z tego korzyści dla samych siebie.

„Ciemny Gracz” który zanurzył Świat w Ciemności
wykorzystywał Ludzi którzy dla pozornych korzyści,
dla pozornej Władzy, dla pozornego osobistego dobrobytu
byli skłonni zaprzeczyć wszystkiemu co było szlachetne i czyste,
wzniosłe i piękne i położone w ich Sercu.

Powstała potężna Rasa Ludzka która bezlitośnie
kroczyła w kierunku uciemiężenia ich Ludzkiego
Rodzeństwa i utrzymuje to do dzisiaj.

Jednak Ci bezlitośni teraz napotykają na Łaskę Stwórcy
i nie wiedzą co mają dalej czynić albowiem moja obecność
na tej Planecie długo pozostawała nierozpoznana.

Ci Ludzie, którzy długo kierowali Światem wierzyli
że są jedynymi Absolutnymi Władcami w przymierzu
z Ciemnymi Księciami wielu innych Światów.
Oni uroili sobie że są niezwyciężeni, wszechmocni
i że są jedynymi Panami tego Świata i Ludzi.

Moje przybycie będące Obecnością Boskiej Energii
Miłości, Światła i Czystości zmienia teraz to wszystko.
Jednak wielu Ludzi pozostaje jeszcze w niewoli ich własnych
Tematów Cierpienia. Dlatego też obudźcie się z tej Iluzji,
Wy już dłużej jej nie potrzebujecie i już dość się nacierpieliście.

Nie czyńcie sobie już tego dłużej, po co, na co to,
to jest bez Sensu i bez wartości w tym Świecie
który teraz budujecie.

Teraz, gdy zaczął się Czas Łaski
Bezlitośni Rycerze Starego Czasu ZOSTANĄ USUNIĘCI.

Polegajcie na tym, bo tak dzieje się teraz
na wszystkich Poziomach Świata.

I Wy nie potrzebujecie się już więcej bać,
nie potrzebujecie się więcej lękać, to już jest koniec.

Ja przyszedłem, Ja tu pozostanę,
Ja mam niezliczoną Liczbę Wojowników Światła
w tej Galaktyce i wysłanych na Ziemię
aby mogło nastąpić Przejście do Światła,
teraz, nieodwołalnie: TERAZ.

Zbierzcie odwagę, zbierzcie Siłę, zbierzcie Ufność!
Dziś jest koniec Cierpienia, ta nędza odchodzi
niczym plaga która trwała zbyt długo.
Dzisiaj jest Czas w którym możecie
odłożyć tą pomyłkę iż musicie wiecznie cierpieć
aby czerpać z doświadczeń. Tak właśnie jest.

Cierpienie pozostanie dla tych którzy na to nalegają,
Cierpienie będzie zabrane tym, którzy są gotowi
odwrócić się ku Szczęściu i którzy odwrócą twarz
do Łaski Stwórcy.

Zakończcie ten Czas poprzez zakończenie każdego
Cierpienia. To jest to kryterium, to jest to co może
teraz być, co powinno być i będzie aby Ludzie
powrócili z powrotem do Bytu, aby Świat odnalazł
się w Świetle, aby zaczął się Nowy Dzień
w bezgraniczności Bytu.

JA JESTEM STWÓRCA.

źródło: http://wolnaplaneta.pl

Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 25/08/2012

„Od Źrebaka do Rumaka”

Spekulowanie waszą przyszłością nie jest czymś, co moglibyśmy zalecać. Zamiast tego radzimy wziąć pod uwagę i podjąć środki ostrożności, aby poprawić Wasze szanse na wzniesienie, nie zwalniać, nie rezygnować i nie ignorować swoich obowiązków, aby sprawić, że rzeczywistość, którą wybraliście dla siebie będzie zamanifestowana przez Wasze myśli, słowa, intencje i działania. To jest to, co proponujemy Wam i radzimy, abyście podsumowali siebie. Zanalizowali i zaklasyfikowali siebie oraz wiele aspektów i płaszczyzn siebie. To, co rozważacie by osiągnąć, a przez osiągnięcie nie mamy na myśli nagród, pucharów i konkursów, które zostały zdobyte lub ilość pieniędzy, które byliście w stanie zarobić. To co mamy na myśli poprzez osiągnięcie to właśnie obszary Was samych, które byliście w stanie utemperować, zwiększyć swoje umiejętności w sobie i do pracy, dzielenia się z innymi i traktowania innych.

Na przykład, to o co pytamy to, to w jakich obszarach czujecie, że powinniście się poprawić w tym jednym  wcieleniu, które pamiętacie w tym momencie. (Prosimy tylko o skupienie się na tym życiu, bo nie pamiętacie innych i oczywiście nie możecie poddać ich analizie.) Więc w jakich obszarach czujecie, że wykazujecie osłabienie lub braki? Jakie obszary widzicie, że potrzebują uwagi, doświadczenia i lekcji, które pomogą Wam poprawić się na tych obszarach, a które obszary czujecie że otrzymały tę poprawę i które obszary czujecie że nadal potrzebują lekcji i usprawnień? To powinno być proste pytanie, aby odpowiedzieć w niektórych przypadkach, a inne odpowiedzi na to pytanie przyjdą do Was tylko po dokładnym przemyśleniu, uwadze i refleksji na temat Waszego całego życia, nie tylko młodości, ale cofając się tak daleko, jak tylko pamiętacie do lat bardzo wczesnych i kształtujących jako dziecko, bo to wtedy rozpoczęło się dla Was wiele lekcji.

Nie czekaliśmy na nikogo z Was, by osiągnął odpowiedni wiek, by  rozpocząć pomoc Wam w nauce niektórych lekcji, które powiedzieliście, że czujecie, że są potrzebne dla Waszego wzrostu w tym życiu. W niektórych przypadkach, zaczęliśmy Waszą edukację odkąd byliście maluchami. Jak odnosicie się do tego okresu wiekowego? Czy pamiętacie tak daleko? Pamiętacie doświadczanie braków w pewnych obszarach osobowości lub  oddziaływanie z innymi? Porównując te wczesne lata z tym kim jesteście  dzisiaj, czy widzicie tą zmianę? Czy doświadczyliście wzrostu i dojrzewania w każdym z tych obszarów?

Możecie czuć, że niektóre z Waszych wzrostów można przypisać po prostu starzeniu się i dojrzewaniu, to z pewnością rozumiemy  i  w niektórych przypadkach może tak oczywiście być, ale mówimy Wam byście nie  zawsze brali to za pewnik, ponieważ niektóre z tych lekcji były ciężką drogą, poprzez doświadczenia i nauki, a nie przez prosty proces dojrzewania. Chcemy by było to jasne, że wielu z Was wykazało pewne niedociągnięcia od wczesnego dzieciństwa do dorosłości w jednym lub kilku z poprzednich wcieleń, a prosty i naturalny proces dojrzewania nie rozwiązuje tych problemów dla Was. Dlatego też, zalecamy Wam rozważenie wszystkich atrybutów osobowości, które posiadaliście jako dziecko i je porównać do osoby, którą jesteście już dziś. To jest bardzo ważne i będziemy wdzięczni, jeśli podzielicie się  swoimi odpowiedziami z nami poprzez Wasze społeczności internetowe, a my znowu będziemy je monitorować, gdyż czujemy, że jest to bardzo ważne zadanie na dzisiaj. Radzimy Wam także kontynuowanie wykonywania starannej refleksji całej rozpiętości Waszego obecnego wcielenia.

Dziękujemy Wam za cenne wejścia dziś i mówimy Wam, że Wasze odpowiedzi na nasze pytania są bardzo ważne i znacznie poprawiają nasze rozumienie i umiejętności, aby pomóc Wam przejść przez ten  bardzo ważny i być może trudny okres podróży. Jak już powiedzieliśmy, zbliżacie się teraz do ostatniego odcinka przed metą. Jest grono z Was biegnących razem na czele i jest również wielu z Was daleko za tą grupą, ale powiemy Wam, że wszyscy jesteście tak blisko do ukończenia tego wyścigu, a my, członkowie Galaktycznej Federacji Światła i Wasza wzniesiona rodzina, zrobimy wszystko, co możemy, aby poprowadzić Was do mety.

Monitorujemy Wasze postępy przez eony czasu, przez niezliczone wieki do teraz. Dla niektórych z Was, Wasza podróż poprowadziła Was od młodego źrebaka do wielkiego i potężnego wierzchowca, i widzimy Wasze postępy i podziwiamy jak daleko zaszliście. Gdybyście mogli zobaczyć jak bardzo wzrośliście, dojrzeliście, wzmocniliście się i zmądrzeliście, nauczyliście się i doświadczyliście, staliście się w tak wielu różnych i istotnych obszarach, że moglibyście latać, gdyż te osiągnięcia mogą Wam pomóc znieść te ostatnie ćwierć mili waszej podróży. Nigdy nie powinniście pozwolić żadnej przeszkodzie, bez względu na to jak pozornie groźna jest, przeszkodzić waszym postępom w jakikolwiek sposób. Moglibyście zobaczyć wszystkie przeszkody,  bez względu na to jak monstrualne, jako po prostu kolejne wyzwania dla Was i moglibyście podnieść tą górę i wyrzucić ją daleko z drogi. To jest to, co powinniście robić i to dlatego zabieramy Wam tak wiele czasu i troski by wyjaśnić Wam jak daleko wielu z Was doszło i jak bardzo blisko jesteście do mety.

Przeczesując Waszą historię możemy jasno zobaczyć, gdzie możecie wykazać braki w niektórych obszarach. Nadszedł czas abyście rozwiązali wszystkie te problemy nie ważne, czy duże, czy drobne. Nie ma czasu, jak obecnie zostało to powiedziane, a to nigdy nie było prawdziwsze niż teraz, właśnie teraz. Dla niektórych z Was nie będzie jutra, a przez to, nie mamy na myśli dnia po dniu dzisiejszym. Prezentujemy Wam metaforę i czynimy to jaśniejsze, więc nie będzie pytań jutro, kiedy nie doświadczycie żadnego wydarzenia. To co mamy na myśli to to, że nie ma przyszłego okresu dla niektórych z Was, na wykonanie wewnętrznej pracy. Musi być ona wykonana teraz. Nie mogła być zrobiona w Waszej przeszłości z pewnych względów i to jest zawsze zrozumiałe i nie może być wykonane w określonych okresach czasu, które postrzegacie jako swoją przyszłość. To musi być wykonane właśnie teraz. To jest Wasze okno. Wykorzystajcie go w pełni.

Jesteśmy tutaj wszyscy by Wam pomóc. Nigdy nie mieliście pomocy żadnego rodzaju na tym poziomie, w tej wielkości. Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby każdy z Was nie mógł pokonać każdej przeszkody przed sobą, czy są to sprawy wewnętrzne, czy zewnętrzne sprawy, to nie ma znaczenia, nie ma nic zbyt potężnego, aby to pokonać. Czy uczyniliśmy to wystarczająco jasne? Życzymy Wam byście zrozumieli poziom pilności, w jaki sposób każdy z Was musi teraz zostawić wszystko w swoim życiu, co nie jest absolutnie konieczne dla przetrwania i skupić się na pracach, które trzeba zrobić, aby uczynić siebie lepszym, by poprawić niektóre obszary, by porzucić nawyki i tendencje i negatywne wzorce myślowe i wzorce zachowań, które służą do ściągania Was w dół do niższych wymiarów. Czym jest to, co nie jest korzystne dla Was? Czym jest to, co utrzymuje Was od doświadczenia Waszego wyższego Ja w wyższej egzystencji?

Czujemy, że wielu z Was jasno określiło obszary, o które pytamy, czy zamierzacie pracować nad tymi obszarami, jeśli tak, to przypominamy, że nie będzie jutra dla wielu z Was, więc ta praca musi zostać wykonana teraz zaczynając od dzisiaj, jak tylko skończycie czytać naszą wiadomość do Was. Nie ma lepszego czasu i nie będzie innego czasu oprócz teraźniejszego dla wielu z Was. Powtarzamy ponownie, podzielcie się z nami tym, co Wam nie służy, działa na Wasza niekorzyść, a my spróbujemy, ale nie możemy przyrzec, że stworzymy dla Was odpowiedni plan gry lub lekcji lub doświadczeń, które pomogą rozwiązać ten niedobór, ten problem. Jesteśmy Waszymi przyjaciółmi i jesteśmy Waszą rodziną  i nie chcemy nawet przez moment widzieć  Waszego upadku.

Upadek to słowo, którego nie zalecamy używać często. Jest to słowo, które powinno być używane jedynie w kontekście „Nigdy nie upadnę”, a czujemy, że jest nawet lepiej unikać  używania tego słowa w ogóle i zamiast tego wybrać „uda mi się jak zawsze, gdyż nic nie może i nic nie stanie mi na drodze do osiągnięcia każdego celu, który wybrałem. Jestem silną i wieczną istotą duchową i nie pozwolę, by cokolwiek mnie zatrzymało lub spowolniło mnie od doświadczenia wszystkiego, co chcę doświadczyć, kiedy chcę i jak chcę tego doświadczyć. To jest moja deklaracja.” Proponujemy Wam wyrażać tą deklarację każdego dnia, kilka razy dziennie, jeśli uważacie to za konieczne, by przypominać sobie kim jesteście, jak silni jesteście, czego chcecie i co osiągniecie. Uważamy, że to pomoże wielu z Was przezwyciężyć to, co dla wielu z Was jest ostatnią przeszkodą przed każdym marzeniem, które kiedykolwiek stanie się wspaniałą rzeczywistością.

Jesteśmy Waszymi kolegami marzycielami i twórcami z Galaktycznej Federacji Światła.

Greg Giles, http://www.ascensionearth2012.org

Źródło: https://soulowicz.wordpress.com/