Wielka Macierz i Słowianie

„Osobisty pokój jest skutkiem samoopanowania. Pokój światowy będzie efektem samoopanowania osiągniętego przez krytyczną masę ludzi.”  *

1-wielka-mama

Nie jest wstydem przyznać się do błędu – wstydem jest tkwić w ignorancji błędu !

Winicjusz Kossakowski m.in. pisze:

” Stary bajarz góralski z Poronina pan Furtok od swego dziadka, co to w Ameryce bywał, takie bajanie słyszał…

Jak starożytna wieść niesie, Słowianie pośli od SŁOWA, ale w prawdziwym rozumieniu a nie takim jak teraz. Bo „słowo” to było tylko to, co się znakami kreśliło, a nie to z gadki.
A SŁOWO nakreślone, było to samo co prawo i co honor. Raz podane było święte.

A ludzie co je kreślić umieli byli Słowianie nazwani. Był to lud prawy a honor wyżej życia był u nich ceniony”.

Po dzień dzisiejszy Słowianie używają m.in. określenia:

U mnie słowo, więcej pieniądza stoi” –  u mnie słowo droższe od pieniędzy”… na okazanie odpowiedzialności za to co wyrażają w swoich słowach…

Matrix jest pojęciem, które do świata naukowego wprowadził w 1944 roku Max Planck, uznawany przez wielu za ojca teorii kwantowej.

Opisywana przez niego macierz jest stanem energetycznym rzeczywistości, na której rozpięty jest wymiar naszego istnienia.

Ta wiedza nie jest powszechnie znana, choć symbolem macierzy jest Wielka Matka, której odzwierciedlenie przedstawiane jest w obrazach obecnych we wszystkich kulturach świata.

Jednak ta… nowatorska zdawałoby się wiedza… tak naprawdę wcale nie jest taka nowatorska…, ponieważ została ona zaczerpnięta ze starszej wiedzy zwanej Wedą.

Weda to po polsku „wiedza”.

Oznacza prawdziwe poznanie, nie zaś powstałe w kali-judze – wieku ciemności martwe obyczaje. Skostniałe wierzenia i religie to tarcza ochronna niewiedzy.

Pradawną, olbrzymią wiedzę naukową zakodowano w Wedach, aby mogła przetrwać niesprzyjający okres,  w miarę jak człowiek coraz głębiej pogrążał się w materię, tracił świadomość swych możliwości i umiejętność czerpania z zapisów wiedzy kosmicznej.

Obecnie, w związku z przejściem planety w nową epokę Prawdy – satja-jugę  spontanicznie ją odzyskujemy.

Wedy przekazano po to, aby wiedza zachowała się dla potomnych. Przemyślnie upostaciowano opisywane siły i zjawiska przyrody w barwny panteon bóstw.

Źródło, czyli wszech przenikającą Świadomość, podstawę manifestacji wszelkich bytów, Wedy nazywają brahmanem – Tym, co się rozszerza.

Gdy ciemność niewiedzy skryła istotę prawdziwej, naturalnej religii – sanatana dharmy, uniemożliwiając bezpośredni kontakt ze Źródłem, TO stało się niezrozumiałym Bogiem, napawającym czcią, a w naszej kulturze wręcz bojaźnią.

Wedanta, czyli upaniszady, pisma stanowiące ukoronowanie i esencję treści Wed, określa Źródło jako samoświetlną Świadomość, jedyną Rzeczywistość (Sat) i zarazem szczęśliwość (ananda).

Brahman zapragnął się podzielić i dlatego „wymarzył”, czyli wyprojektował z siebie wszechświaty. Dusze ludzkie, Jego cząstki, jak iskry jednego, ponadczasowego Ognia rozlatują się w nieskończonej przestrzeni, w miarę zagęszczania się energii (materii) stopniowo przybierając coraz gęstsze ciała.

Świat jest zatem iluzją, majakiem (mają)… zrodzonym z pragnienia

Nasi Przodkowie postrzegali jednego Boga upostaciowanego przez cztery istotności:

Mądrości – Perun – Stwórca. Bez atrybutu.
Prawa – Perkun – trzymajacy w ręku atrybut prawa, kunę czyli obręcz.
Mocy – Świętowit, z atrybutem – miecza i konia.
Życia – G’Run (Ku życiu) z atrybutem – rogu obfitości.

Kosmologia wedyjska mówi o dziesięciu wymiarach zwiniętych w struny, nadprzestrzeniach, olbrzymich próżniach w obszarach zbitek galaktyk, szczegółowo opisuje też wszystkie rządzące wszechświatem prawa – grawitację, odpowiedzialną za jego rozszerzanie się, przeciwnie doń skierowaną siłę napięcia powierzchniowego na jego obrzeżach, siły elektromagnetyczne, oddziaływania słabe i silne, cząstki elementarne itp.

swiatlo i jednorozce

Wszystkim siłom i zjawiskom nadano imiona bóstw, zaś cząstkom elementarnym nazwy zwierząt. Ich listę sporządził dr Raja Ram Mohan Roy, autor książki „Vedic Physics”.

I tak na przykład zwierzęta udomowione to bozony, zwierzęta dzikie – fermiony, ptaki – cząstki pola; krowy to fotony, owce, kozy, konie – jeszcze inne cząstki.

Dla przetrwania młodego wszechświata najważniejsze były dwie przeciwstawne siły: grawitacja i napięcie powierzchniowe. Gdyby grawitacja była za słaba, napięcie powierzchniowe spowodowałoby skurczenie się wszechświata do zera. Grawitację uosobiono jako Bryhaspatiego, zaś napięcie jako demona Wrytrę.

Nasze istnienie zawdzięczamy Indrze, sile elektryczności, który pokonał Wrytrę w zaciętej walce. Między innymi, zagonił on rozproszone krowy (fotony) do jaskini, czyli na granice wszechświata.

Mówiąc o Wrytrze, warto wspomnieć, że stał się on później… biblijnym szatanem. Jasne staje się też pochodzenie świętych krów w hinduizmie.

Dlatego właśnie Indrze poświęconych jest najwięcej wedyjskich hymnów. Okazuje się, że liczba hymnów też jest kodem, który można odczytać. Wisznu to cały wszechświat (wszystkie wszechświaty), jego pierwotną wibracją (OM, Słowem) jest Saraswati, Rudra to promieniowanie kosmiczne, itd.
Jajo wszechświata składa się z trzech rejonów: ziemi, strefy pośredniej i nieba. Ziemia to materia, sfera pośrednia – pole elektromagnetyczne, niebo – pole kwantowe. Światło kwantów, poruszające się skokowo, jest światłem wtórnym, wytworem Świadomości. Światło Świadomości jest nieruchome. Jak pamiętamy, TO jest samoświetlne…

Ziemia jest obszarem obserwatora, bowiem obserwujemy wszystko ze świata materii. Pośredni świat energii oraz niebiański świat światła nie są bezpośrednio dostępne naszym zmysłom.

Można powiedzieć, że wszystkie trzy światy są jakby perforowane; dopiero po nałożeniu ich na siebie „dziurki” mogłyby się wypełnić, co umożliwiłoby ogląd całości. Jednak taki całościowy ogląd dostępny jest tylko oświeconym mędrcom, którzy rozwinęli postrzeganie pozazmysłowe.

Nie wiadomo, kiedy powstały Wedy, uważa się, że są wieczne. Wiedza jest naturą wszechświata; trzeba tylko przypomnieć sobie, jak ją odczytywać.

Nie wiadomo też na pewno, kto Wedy ułożył. Okazuje się, że różni mędrcy (riszi), którym się to przypisuje, nie są tak naprawdę ludźmi: zapis wiedzy istnieje gdzieś na poziomie cząstek elementarnych – na przykład słynny Wasisztha, nauczyciel Ramy, to jądro atomowe, Mitra (bóg słoneczny) to elektron, a Waruna – proton. I tak dalej…

Agni to ogień wewnętrzny, który nas trawi, gdy cierpimy z powodu niewiedzy. Rozpala naszą wolę, spala nieczyste myśli i pożądania. Dzięki wielkiej ofierze wewnętrznej, riszi  zdobywa boską naturę, przeobraża siebie w wielkim  ogniu.

Staje się arya – co w sanskrycie znaczy:  ten, który uprawia (duszę jak) ziemię, walczy i wspina się na szczyty

Termin ten w żadnym wypadku nie określał rasy, lecz wartości duchowe; podobnie Juliusz Słowacki mówił o arystokracji ducha.

Riszi nie nawoływali do porzucenia świata jak późniejsi asceci, lecz pozostawali w samym jego centrum, uczestnicząc w domowych i polnych zajęciach zwykłych ludzi, nauczali, że… poznawszy zakamarki „domostw świata tego” dochodzi się do poznania własnych.

W hymnach nie ma aury cudowności czy jakiejś nadprzyrodzonej tajemnicy, jaśnieje w nich sielskość kultury, uprawiania ziemi i… tej cichej, spokojnej, mozolnej i cierpliwej, codziennej pracy nad sobą.

Jeśli praca jest dobrze wykonana, stajemy się arya, urodzeni po raz drugi, urodzeni z siebie samych.

Rozumiemy, że to my sami jesteśmy kapłanami naszego ognia, siewcami naszego poletka, zdobywcami światła i wojownikami o prawdę.

Bogowie są w nas, mówią hymny wedyjskie, są mocami, nad którymi uczymy się panować, ale i opiekunami, którzy odpowiadają na każde nasze zawołanie, inkantację…

1 Nadswiadomosc

Matryca, zwana  Wielką Matką jest stanem naszego wnętrza i jego projekcją.

Wgląd w macierz, którą obserwować można w poszerzonym stanie umysłu, przedstawia obraz neutralnej w swojej istocie matrycy, której kształt i inteligencję określa świadomość każdego istnienia.

Jest holograficznym, fraktalnym ekranem, żyjącą strukturą para-neuronowych relacji, która odbija nasze wewnętrzne stany duszy.
Matryca odbija nasze potrzeby i pragnienia, które powstają z naszych przekonań i wyobrażeń na temat świata.

Dzień po dniu…  w przestrzeni naszego umysłu układamy sobie obraz, z którego powstaje nasz światopogląd i pod jego dyktando –  budujemy obraz rzeczywistości, która się nam materializuje.

W ten sposób stwarzamy nasz los otulony Macierzą, w której wnętrzu zadziewa się nasz świat.

earth_angel

Poszerzone widzenie Wielkiej Matrycy i jej lustrzanej – matrycowej roli w istnieniu, wyjaśnia m.in:
–   prawo przyciągania, którego zasadę określa konsekwencja zasiewu i zbioru,

–  interakcję świadomości obserwatora i obiektu obserwowanego, czyli kwantowe rozważania nad naturą procesów, w których wynik działań determinowany jest przez nastawienie prowadzącego eksperyment,

–  wzajemne połączenie, telepatię, widzenie poza czasem oraz wszystkie fenomeny, które są pochodną życia w Macierzy – wspaniałej, fraktalnej, holograficznej, nieskończonej i wiecznej przestrzeni.

Jej piękno sprawia, że ślemy w nią żarliwe modlitwy, malujemy ją podobiznami pełnymi uroku świętych i oświeconych…

Matryca jest wszystkim, czego potrzebujemy, by nieustannie i od nowa przejawiać się w kolejnych światach. Rodzimy się w niej i odchodzimy w niej w następne przestrzenie jej nieskończonej miłości.

Od nas zależy – czym siebie i ją wypełniamy –  jakie emocje uczuć, słów i myśli wysyłamy w jej stronę – takim staje się nasze życie…

WYBÓR DROGI

Istnienie jest wielkim doświadczaniem, podczas którego możemy poznać naturę Matrycy i zacząć się z nią świadomie komunikować.

W oparciu o ten cybernetyczny mechanizm rzeczywistości oraz jej nieskończone zasoby –  mamy możliwość świadomie projektować swój świat, wg. naszych jasnych myśli i marzeń.

Pogłębione zrozumienie życia – to docenienie kreującej siły umysłu, który napędzany filmami naszych wyobrażeń i wewnętrznych przekonań,  uczuć i pragnień –  stwarza świat i jego ciągłą przemianę.

Uśmiechnięta Matryca jest stanem wewnętrznego świata człowieka, który zrozumiał plastyczną rzeczywistość Macierzy. Zaczął kształtować ją wg zasad współodczuwania, komunikacji na falach wysokich wibracji serca, zrozumienia, radości oraz miłości dla wszelkiego życia.

Tak wygląda świadoma droga łagodnej zmiany swojego świata, poprzez cierpliwe i uważne przyjrzenie się własnym negatywnym przekonaniom i ich zmianę…

1-calus-dla-dzrewa

Świadomość egzystencji w neutralnej Matrycy powoduje poszerzenie naszego rozumienia życia wewnątrz Światła Świateł, w Macierzy zwanej Źródłem…, na której rozpościera się Rzeczy Istność rozpięta na algorytmach tkających gobelin naszej subtelnej materii życia.

I jedynie od nas zależy…  w jakim kolorze, zapachu, emocji i świadomości siebie będziemy żyć w Tu i Teraz, poza przemijaniem.

Matryca jest dziełem wielkiego Architekta, który udostępnił nam zasady fraktalnego życia. Ono rozwija się samoistnie, holograficznie powtarza się uniwersalny układ relacji.

W tej przestrzeni możemy realizować swoje doświadczenie, sięgać po nieskończone możliwości talentów, uważnie dobierać słowa, oczyszczać myśli, by Matryca mogła odpowiadać nam harmonicznym obrazem życia w dostatnim spokoju i jedności –  ponad iluzjami wojen o przetrwanie.

Wielu jeszcze z nas… nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wypowiadanych słów…, bowiem każda nasza myśl, wyobrażenie czy przekonanie… wzmocnione i wyemitowane przez oddech i dźwięk jest realnym, fizycznym czynnikiem, który w postaci wibracji odciska się w naszej  rzeczywistości…
I z całą pewnością w taki czy inny sposób odzwierciedli się w niej w stosownym czasie…
Tak się składa, że nasze słowa stanowią połączenie czterech fundamentalnych dla naszego rozwoju energii, którymi są:
– energia oddechu – słowa wypowiadamy na wydechu, przy wydychaniu powietrza;
– energia dźwięku – słowa by zaistnieć poruszają struny głosowe, które wydają dźwięk;

– energia myśli – myśl zawsze poprzedza wypowiadanie słowa;– energia emocji – bardzo dynamiczna moc pobudzona i poruszona polem myśli.

Każda z tych energii sama w sobie posiada ogromną moc stwórczą, a połączenie tych mocy w słowie –  tę moc potęguje…
Świadomie wypowiadane  słowa to wspaniałe i potężne narzędzie o ogromnym potencjale…
A my… jak z niego czasem korzystamy ?…
1-klotnia
Słowami możemy zarówno… uzdrawiać, jak i uśmiercać – my wybieramy…
Bądźmy więc świadomi, że… wypowiadane przez nas słowa są  wyrazicielami i nośnikami energii naszej woli.
My i tylko my mamy wpływ na własne słowa i nieważne… czy wypowiadamy je wobec szerszego audytorium, czy do siebie pod nosem, czy na blogach w internecie…
Myślimy,  mówimy i  mamy…, ponieważ Matryca odpowiada na nasze słowa, myśli i uczucia.
Zarówno zdarzenia, które uważamy za szczęśliwe, jak i te, które uznajemy na nieszczęśliwe  – sami  zapraszamy wypowiadanymi przez nas  słowami do swego życia.
„Pech”, „przypadek” czy „oni”… to brak odpowiedzialności za samego siebie…, to wykręt znalezienia kozła ofiarnego za nasze własne projekcje…
1-zgoda

Na przełomie wieków XX i  XXI Matryca została naznaczona piętnem skojarzeń w klimacie psychotycznego braku wyborów.

Nadano Jej nowe imię Matrix i wpleciono w negatywnie uwarunkowany sens rzeczywistości, który  został wprowadzony do szerokiej świadomości społecznej przez twórców  takich filmów jak  „Matrix” i całego szeregu innych filmów jak choćby „eXistenZ”…

1-matrix_pigulka

Obrazy te są jedynie jednym z elementów presji, jaką poddaje się nas, by tworzyć z nas otępiałe, nierozumne i zalęknione maszyny – niewolników obsługujących wyspy szczęścia, na których wiodą swe życie „panowie tego świata”.

Idee destrukcji, wojny i niepokoju, głodu i niedostatku, doktryny braku zaufania, walki i śmierci…  wszystkie te obrazy  zaciemniają nasze postrzeganie – tworząc w nas rzeczywistość zagrożenia.

Matryca jednak  – będąc neutralną – nie różnicuje i nie zatrzymuje niczego ponadto to – co sami wysyłamy w jej przestrzeń, dzieląc w kategoriach dobra i zła, zależnie od przyjętych przez nas trendów – pokoju lub wojny…

Macierz odbija te obrazy, a Rzeczy Istność materializuje je wg. nadawanego z naszego wnętrza scenariusza.

Zwycięstwem i Przebudzeniem jest zobaczenie poplątania, w którym egzystujemy na co dzień, matni programów w postaci norm i nakazów, sterujących naszym postępowaniem.

Nie ma na zewnątrz odpowiedzialnych za dzisiejszy obraz świata – to każdy z nas ponosi odpowiedzialność za świat, który tworzy i tylko od każdego z nas  zależy, w którą stronę popłynie jego okręt i  na jakie wody wyniesie nas nasza  sprawcza moc.

Jakimi będziemy ludźmi dla siebie i dla innych czujących istot…

Wgląd w to – co toczy się w głębi każdego z nas nie jest rzeczą ani łatwą ani prostą, ponieważ  równoznaczne jest z początkiem upadku wszystkich iluzji ja snujemy na temat siebie, świata i wzajemnych relacji.

Matryca osoby żyjącej w poplątaniu odbija jej jedyną prawdę, którą każdy samodzielnie w sobie stworzył na przestrzeni lat w oparciu o normy narzucone w procesie udomawiania i indoktrynacji… a także w oparciu o zasłyszane półprawdy i niejasne dogmaty i…  przekształcił je w swoje ugruntowane przekonania oraz  wyobrażenia.

W ten sposób sferyczne pole percepcji wykrzywia takiej osobie każdy obiektywny fakt, zdarzenie, informację – zakłócając  komunikację, co powoduje, że w konsekwencji  porozumienie z taką osobą często staje się niemożliwe…

Ponieważ… podobne przyciąga podobne –  ludzie żyjący w poplątaniu… zaczynają spotykać ludzi podobnych sobie – pogrążonych w ideach nienawiści, żyjących w ideach uprzedzeń religijnych, kulturowych i rasowych, którzy  zachowują się zawsze tak samo –  nie słyszą nikogo, nie widzą niczego poza własnym osądem i interpretacją i wyobrażeniami…

Ich Matryca więc… krystalizuje się wg. ich życzeń…

Światowy system władzy, od setek lat koduje ludzi lękiem, a ich świętą Macierz – Wielką Matkę, zastępuje Bogiem Wojny i odwetu na człowieku przebudzonym.

I w  takim świecie przekonań – na przełomie wieków  żyjemy wśród cieni, urojeń i nieustannego zagrożenia, walcząc ze sobą, gdzie Matryca stała się matnią, a my pytamy…

– kto temu winien ?

– jaki diabeł skłóca ludzi i odbiera im moc jedności serc ?

Karmieni kłamstwami, uczeni szukania odpowiedzi na zewnątrz,  zaśnieni  w iluzji programów –  nie dostrzegamy prostej zasady, w której – Wielka Macierz odpowiada nam tym samym – czym wypełnione są nasze wnętrza…

Miejmy na uwadze fakt, że…

Z każdej dobrej drogi można zbłądzić…, podobnie jak – z każdej złej drogi można zawrócić…🙂

zycie-to-echo

Filmik, który każdy powinien zobaczyć:

The Living Matrix – Żyjąca matryca,  napisy PL

http://anyfiles.pl/The+Living+Matrix+-+%C5%BByj%C4%85ca+matryca+napisy+PL+uci%C4%99ta+g%C3%B3ra+i+boki/Ludzie/video/103841

Źródła:

 • cytat zaczerpnięty z książki „Wojownik pokoju” – Kim Michaels

–  http://forum.swietageometria.info/index.php?topic=59.0

–  http://abelikain.blogspot.com/2013/12/fizyka-skryta-w-wedach.html

–  http://abelikain.blogspot.com/2013/07/kim-sa-sowianie-i-wedy.html

–  http://www.jantra.com.pl/pliki/artykuly/art06.html

źródło: https://margo0307.wordpress.com/

141 comments on “Wielka Macierz i Słowianie

 1. Dobry Wieczór w Nowym Roku…. 🙂 ❤
  Tak mnie jakoś Romantycznie naszło między świętem Kolady, a Gromnicą 😉 😀

  …..nie po Słowiańsku, ale tys piknie….. 🙂

 2. A wiecie co ?…… ostatnio modnie jest gadać o płaskiej Ziemi 😀 , to i ja se popiszę o tym Dziwowisku…. 😀
  Bo może Coś w tych dywagacjach tkwi wbrew jakby się wydawało absurdalnym pozorom…. 😀 😉
  No, bo jakby tak skupić się na naszej Planecie i zebrać dane, które są już powszechnie znane, to wiemy, że jest Ona grubsza w Pasie niż ma Wzrostu, czyli łatwiej Ją przeskoczyć niż obejść, jak to się żartobliwie mówi o grubasach…. 😉
  Idąc dalej tym tropem, nawet dzieci z podstawówki chyba jeszcze pamiętają wzór na długość obwodu okręgu…..chociaż nie jestem całkiem tego pewna czy pamiętają…. 😛
  Ale wracając do wzoru na obwód okręgu…..
  Długość niejakiego Równika = 2 x Pi x R
  Gdyby ktoś nie wiedział – Równik to jest rozmiar Ziemi w Talii, a R to domniemana Droga ludzików do Serca Planety 😉
  ALE jest jeszcze to dziwne Pi = 3,14…………itd. itp., czyli Pi równa się pi razy drzwi do nikąd 😉 😛 ….bo, jakby tak skupić się na wielkości samego tylko Pi, to Talia naszej ŚLICZNOTKI rośnie w Nieskończoność….., co prawda coraz wolniej, ale zawsze….. 😀
  A Naukowcy zajmujący się różnymi liczankami wreszcie powinni się ocknąć i spostrzec, że Droga do Serca Planety jakoś tak dziwnie wydłuża się ludzikom w Nieskończoność 😉

  To dzień dobry 🙂 … nie tylko matematykom 😉 😀

 3. Dzień dobry 🙂
  W internecie już nie ma co czytać….. 😉 😀
  Może by tak jakieś biuro matrymonialne założyć, albo co ? …… na początek dla bocianów 😀 …… w Przygodzicach bociek już cztery dni wyczekuje na partnerkę i doczekać się nie może…. 😉

 4. @Dorota 😀 ,,, dokładnie tak jest jak piszesz 🙂 ,,, bo w grudniu będzie już siódmy rok jak Nic Cudownego się Nie Wydarza 😦 ,,,, istoty które nadawały jako Anioły ,,,, Galaktyczni Bracia ,,,, i wszelkie Imiona wzięte z Kabały i Talmudu ,,,,, jakoś zamilkły 😉 ,,, teraz pojawiły się Kobry ,,, 😉 itd. itp. ,,,,, też pewnie na chwilę ,,,, dokąd im Interes całkiem nie upadnie ,,,, notabene to pewnie wcześniejszy nadawcy ,,, tylko pod nowym Logo ,,, 😉 ,,, i jest grupa ludzi ,,, chyba większość społeczeństwa ,,,,, co bez „Pasterza” 😉 ,,, Nijak Żyć nie Może 😦 ,,,, więc gotowi są nawet Wirtualne i Fikcyjne byty (byle tylko pojawiały się w wirtualnej przestrzeni ) ,,,,, na swoich Pasterzy Namaszczać 😦 ,,,,
  Dlatego Boćki są jak najbardziej OK ,,, 😀 ,,,, są Realne nie pierdolą farmazonów do
  uszu Stęsknionych i Wyczekujących na ,,, ” Wieści ” ,,,, Słuchaczy ,,,, i dlatego są AUTENTYCZNE ,,,, w Odróżnieniu od Pasterzy Wszelkiego Rodzaju ,,,, 😀 ❤

  Ps. biuro matrymonialne ,,, hłe hłe hłe ,,,, ale to też Coś Realnego ,,,, pewnie z lepszymi widokami na przyszłość niż tylko Czekanie na Cud ,,,,, 😉

  • Xylotet,
   Cudów nie zapowiadają od siedmiu lat,tylko od dwóch tysięcy.
   Kobra nadaje od 2012.
   Plejadianie przez Marciniak nadają o cudach od 30 lat,
   Zapowiedź cudów,że jakieś siły światła coś zrobią ma człowieka wprowadzić w stan oczekiwania i zapobiec poszukiwaniom wewnątrz.
   Co niektórzy przeczytali już wszystko w internecie i nadal nie mają zamiaru zabrać się do pracy nad przejęciem władzy nad swoją energią. Wolą zakładać biura matrymonialne i czekać na cuda z nieba.
   W ekstremalnym przypadku może się zdarzyć,że wszyscy na planecie będą w piątym wymiarze,a ostatni koleś nadal będzie czekał i się wściekał…🙂🙂🙂

   • A u Krystal na hurra wszyscy dobrowolnie podłączają się do dojarki,a przecież zostali poinformowani, kto nimi kieruje i na jaką planetę zostanie ich energia wyeksportowana.
    No i takie to mamy wzniesienia przez upadki, wydarzenie zakończone w dojarce…🙂🙂🙂
    Tak więc Xylotet nie na darmo były te przekazy i ten interes im nie upadł. Szkoda,że tego nie dostrzegasz. Przekazy to był zasiew,a teraz mają żniwa. Czy już wszyscy oślepli/???
    Buuuuuuuuu……..🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

 5. @xylotet 😀 ….. co do AUTENTYCZNOŚCI Boćków to pragnę Ci donieść, że One w tym roku są równie popieprzone jak Cały ten Real….. 😉
  W kilku zeszłorocznych gniazdach doszło do udokumentowanej zamiany partnerów, a nawet do domniemanych stosunków pozamałżeńskich 😀 ….. Natomiast w cieszącym się znakomitą sławą gnieździe w Raszkowie nastąpiło podstępne seksualne wykorzystanie samicy i niecne jej porzucenie 😦 ….. Jeśli sprawca ewentualnego zapłodnienia nie powróci, to owa samica będzie musiała znaleźć sobie nowego samca 😀 …
  Cóż to się na Tej Przestrzeni wyprawia? 😮 ….. Cuda, czy Co?…. 😉

  • Witaj Miłoszu. Widziałem, że był tutaj nr telefonu do Ciebie, ale chyba ktoś go usunął. Chciałbym z Tobą porozmawiać, więc czy mógłbyś podać go jeszcze raz? Pozdrawiam Ciebie i wszystkich.

   • Cześć!!!
    Numer podawałem już dwukrotnie i pewnie gdzieś w gąszczu zaginął,ale nadal ani żaden Człowiek…….. ani nikt nie zadzwonił…
    Strach nadal jest silniejszy.
    Może teraz zadzwoni Człowiek-nikt 🙂🙂🙂🙂🙂
    tel.533022109

  • @Miłosz 🙂 ,,,, ja doskonale wiem że w kulturze zachodniej ,,, ” milenizm ” od dwóch tysięcy lat jest obecny ,,,, i nawet kościoły nie były w stanie go wyplenić ,,,, jest jak pijacka czkawka ,,, która wraca uporczywie ,,,, z tą różnicą że za każdym razem w nowej formie ,,,, ale sens zawsze ten sam ,,, ( te bardziej znane formy ,,,np.,świadkowie jechowy itp. itd,,,, a dziś „Wzniesienie” ,,, ),,,, czyli Nihil Novi Sub Sole ,,,, więc Chętni niech dalej czekają na Jakąś Formę ” paruzji ” ,,, tak naprawdę nic się nie dzieje , bo są tak samo Starzy jak kultury pierwotne ,, opowiadające o powrocie Bogów z Nieba na Ziemię ,,, tak naprawdę nie wiemy kiedy się oni zaczęli (społeczeństwa tzw. pierwotne) ,,,, ale niektórzy ich przedstawicieli Trwają jakoś do Dziś 😀 ,,, wiec dwa tysiące lat ,,, patrząc na całość ,,,, to pikuś jest 😉 ,,,, nie ma się czym przejmować 😀 😀

 6. Dzień dobry 🙂

  Wiosna, wszystko rozkwita…. nawet dyskusje na forum. 😉
  Dorotko, mam pytanie:
  Jak mają się bociany? Nie marzną im jajka?
  Jakiś czas temu zaszalałam i sama mam ptaszka. Trzeba iść z duchem czasu. 😀

  • Dobry wieczór 🙂
   Tak, Lidio masz rację, trzeba iść z Duchem Czasu….. 😉
   A jajka, jak to jajka 😀 …. gdy są z ptaszkami, wtedy jest im dobrze i ciepło 😀

 7. 😀 ,,,, jasne że rozkwita ,,, i niech tak zostanie ,,, 😀 ,,, ważne że tzw. milczący dalej przy życiu są 😀 ,,,, i z tego trzeba się cieszyć ,,, 😀 ,,,, tak mi się przynajmniej wydaje 🙂 😀 ,,,, to wesołego alleluja ,,,,, jakby Co ,,,, 🙂 ,,, Amen ,,,,,, ❤

 8. Dzień dobry, alleluja… nie znam się na savoir vivre 🙂

  Jajka też są milczące i też rozkwitają. 🙂
  Dorotko, Twoje ulubione bociany wróciły na swoje miejsce? Czy może teraz już nie bawisz się w ornitologa? 😉

 9. Dzień dobry 🙂
  Tak Lidio, boćki są prawie na wszystkich monitorowanych gniazdach, co prawda z przetasowaniami, ale najważniejsze, że już dobrały się w pary….. Co do jajek to w Raszkowie na razie lądują poza gniazdo…. Jak widać Natura robi po swojemu 🙂
  A ja postanowiłam nieco pomilczeć zgodnie z Duchem Czasu 😀 …..jakby co i Amen…. 😉 😀

  • Obyś nie zamilkła na wieki wieków… :/
   A może masz coś tak ciekawego do ukrycia i nie chcesz nikomu powiedzieć ani słówka? 😀
   To miłego milczenia życzę. 🙂

 10. @Dorota ,,, widzę że cię Duch Czasu opanował 🙂 ale natura ,,, naturą ,,, i pewnie coś się w niej zmieniło ,,,, na pewno nie milczy 🙂 ,,, więc jestem ciekaw co z tymi Boćkami ,,,zachowały jakiś Instynkt samozachowawczy ,,,, i jakieś Morale !!!!!,,,, czy przyjęły tzw. wartości europejskie ,,,, i stały się ,,, gender ,,, czyli mutantami bez instynktu samozachowawczego ,,,,, i Morale ,,,, co za tym zawsze idzie ,,,,, 😀

 11. @xylotet ….. na Przestrzeni, jak to mówią – „jedyną Stałą jest Zmiana”….ale Najważniejsze Jest, żeby o Morale nie zapomnieć….. 🙂

  Co do instynktu samozachowawczego….. z jednej strony jest on strażnikiem Morale, ale w przesadnym wydaniu hamuje Rozwój….. i jak też mówią – „kto stoi w miejscu, ten się cofa”…, niestety…. 😉

  Co do Boćków to nie jestem pewna czy tegoroczna Zośka jest tą samą zeszłoroczną Bocianicą, ale Raszko wydaje się być tym samym Samcem, co wnoszę ze sposobu okazywania uczuć…. 😉 😀

  Tego roku wiele się działo w raszkowskim gnieździe, ale Morale zostało przywrócone i na Dzień Dziecka powinna się bociania rodzinka powiększyć….. 🙂

  To dzień dobry Wszystkim…… 🙂 …… 😀 ….. 😉 …… ❤

 12. @Dorota 😀 ,,,, co do tego instynktu samozachowawczego jako strażnika Morale ,, miałbym objekcje ,,,, bo Morale widząc dziecko tonące w nurtach rzeki ,,, powie ci ,, Skacz i Ratuj ,,,, natomiast instynkt samozachowawczy ,,,, będzie Krzyczał ,,,, zostań na brzegu ,,, tu jesteś Bezpieczna /ny/ ,,, przecież nie umiesz pływać !!!! ,,,, dobra jeśli nawet ,,,, to i tak za słabo ,,, woda za zimna ,,,, kredyt masz do spłacania ,,,,,,,,,,,,,, smartfon ci się zamoczy i stracisz zdjęcia kontakty i czaty ,,,,,, itd,,,,itp ,,,,,,,,,,,,,, moim skromnym 😀 ,,,,, jeszcze raz powtórzę,,,,, Skromnym 😉 ,,, zdaniem ,,,,, jest Odwrotnie ,,,,, i tak zostało to Zaplanowane na poziomie Człowieczeństwa ,,, bo aby się rozwijać (słynna ewolucja) ,,,, zwierzęta muszą najpierw osiągnąć KSZTAŁT CZŁOWIEKA ,,,, aby poprzez ,,, Tak Jakby Równorzędną Relację i Interakcję z innymi przedstawicielami SWOJEGO GATUNKU ,, czyli ,,,,” Człowiek —- Człowiek”(Kształt!!!! ) ,,, zacząć rozwijać Swoje Wnętrze ,,,, innej drogi w tym Realu nie ma ,,,, to na tyle bo długich wpisów nikt nie czyta 🙂 🙂 😀 ❤

 13. @xylotet 🙂 ……. Ten instynkt samozachowawczy to raczej zwierzęca cecha jest….., a ‘Morale’ powstało na poziomie ludzkim…… nosicielom obu tych cech b. trudno jest nawiązać relację ‘Morale’— instynkt samozachowawczy……i nawet podobieństwo Kształtu jakoś w tym nie pomaga ….. 😀 😉
  Wyraźnie widać tę Trudność, gdy trzeba kogoś ratować z opresji…..Wtedy ‘Morale’ krzyczy: Ratuj!!!! ,,,, instynkt samozachowawczy z poziomu ciałka zabrania ratowania,,,,,, a Świadomość Sama Siebie pyta:
  Czemu takie Dylematy mam CIĄGLE Rozpatrywać???? 😮 ……. Czy nie można by INACZEJ???!!!! 🙂
  U Człowieka Rozwija się Coś Takiego jak INTUICJA, która Może, a nawet Powinna w Drodze Ewolucji Świadomości zastąpić i zwierzęcy instynkt samozachowawczy, i też to tzw. Morale ……Zwierzęta nie interesują się czymś takim jak ‘Morale’, a ludzie na ogół nie wiedzą co z tym ‘Morale’ począć…… 😉

  Tak Mareczku 🙂 , Ewolucja Wnętrza (Świadomość) to Dobry Pomysł Jest 🙂 …, a nawet Bardzo Dobry!!!! ❤ …. Tym bardziej, że wiosenna Przyroda Sprzyja TEMU 🙂 😉 🙂 😀 ❤

 14. Dzień dobry 🙂
  A w Przygodzicach najmłodszy pisklak ma dzisiaj 7-dniowe urodzinki 🙂 …. z tej okazji na obiad zjadł pierwszy raz całą żabkę 😀 …… takie same żabki tydzień temu wylądowały wprost z rodzicielskiego dzioba na jego główce, gdy cała jego pozostała część znajdowała się jeszcze w skorupce ….. i żaden ze starszaków nie zrobił mu krzywdy chociaż mieli go jak na talerzu ….. to dopiero jest morale ….. 😉 😀

 15. @Dorota 😀 ,,, widzę że się rozkręciłaś ,,, 🙂 ,,, i to jest dobrze 😀 ten ,,,Cycek Mamy karmiący ,,, z obrazu Wyspiańskiego jak się nie mylę ,,, zawsze jest fajnym cyckiem ,,, 🙂 ,,, i nawet jeśli się to zapomniało ,,,, to potem jakoś to i tak się objawia ,,,, ja mówię za mężczyzn 😉 ,,, Cycek jakoś przewija się w ich Jestestwie ,,,, 😉 ,,,, Kobiety też jakoś nie uwalniają się Od Tego ,,,, zastępują to jakąś taką Wydłużoną namiastką tego ,,, coś jak taki Długi Sutek 😉 ,,, i też potrafią go ssać 😀 ,,, czyli „Ssanie” ,,,, jako takie jednoczy te Pozornie różne tzw. płci ,,,, 😀 ,,,, ale powróćmy do tematu ,,, INTUICJA ,,,, bo właściwie o tym chciałem pisać ,,,, Awersem do niej jest EMPATIA ,,,, czyli Empatia – Intuicja ,,, (intuicja jako Rewers ) ,,, bez Empatii nie ma Intuicji ,,,, sama Intuicja nie wyzwala Empatii ,,,, i nie może być całościowa w czystym sensie ,,, w Tym Linearnym Świecie Empatia jest Pierwotna i wyzwala Asocjacje ,, które odbierane są w Formie Intuicji ,,,, instynk samozachowawczy w tym systemie rzeczywistości to raczej kompromis między postrzeganiem awersu i rewersu ,,,, no dobra to tyle tego ,,, 😉 😀
  Wracając na ziemię ,,,, dziś wolał bym oddawać się ssaniom ww. cycka ,,, niż intelektualnym dywagacjom ,,, ale cóż rzadko mamy to co Chcemy i To Jest Ten Świat Właśnie 😀 ,,,, dość bo nikt nie czyta długich wywodów !!!! ,,,, 😀 ❤
  Ps ,,, ucałuj Boćki ode mnie,,,,,,,

 16. @xylotet 🙂 ……INTUICJA jest Pierwotnym Błyskiem z Wnętrza…. natomiast empatia, antypatia, sympatia itd. itp są uczuciami objawiającymi się zewnętrznie…. i nawet nie określiłabym Wnętrza-Zewnętrza jako Rewers-Awers….. To nie Ta Relacja! ….. 😀 😉
  ,…… resztę pominę taktownym milczeniem…… nawet to całowanie boćków też potraktuję jako czynność zbędną i szkodliwą dla obu stron…. 😀 ❤ :********** 😉

 17. Dzień dobry 🙂
  W Przygodzicach bociek-samiec chyba zatracił instynkt samozachowawczy, bo czasami przynosi pisklętom jakieś odpady z rzeźni 😦 ….. Boćki mają się posilać żywymi, niższymi gatunkowo zwierzętami, czyli głównie pędrakami, płazami i gadami….. Jeśli zaczynają się żywić padliną, to chyba jest coś nie tak z intuicją ludzi, którzy pozwalają na to….. 😮
  W Parze z Intuicją powinna iść Intencja…. Przynajmniej mi się wydaje, że Przyroda ma Dobre Intencje ….. 🙂
  A gdzie jest Robert i Wszyscy????……. 😉

 18. @Dorota ,,, 😀 „W Parze z Intuicją powinna iść Intencja” ,,,,, tak nie jest ,,,, intencja jest najczęściej produktem ,,, intelektu ,,, i tu się najczęściej nie sprawdza 😦 ,,, pobożne życzenia nie zmieniają świata ,,,, on jest jaki jest ,,,, następnym źródłem intencji może być intuicja ,,,, ale intuicja podpowie ci że „świat jest jaki jest” ,,,, dlatego Szczera Intencja z niej wypływająca będzie inna od tej ,,,,, aby lew pieścił i kopulował owieczkę ,,, zamiast ją zjeść 😉 ,,,, zdrowa intencja z intuicji będzie brzmieć tak ,,, Owieczki zróbcie wszystko aby trzymać się z daleka od lwa ,,,, natomiast intelekt wielu istot w naszych czasach zapatrzonych w swoje Intelektualne Fantasmagorie ,,,, doradzi owieczce Przytulanie się do lwa 😉 ,,,, a powinni najpierw spróbować to na Sobie ,,,, a potem ,,,, dopiero (jak będzie miał jeszcze kto ) ,,, dobre rady udzielać owieczkom ,,,, 😀

  Ps. Przyroda ,,,, Natura ,,, to kanibal zżerający swoje dzieci ,,,, gdzie nie MA ani Dobrych ,,,, ani Złych intencji ,,,, jest tylko Łańcuch Pokarmowy ,,,, nawet konsumując rzodkiewkę trzeba o tym pamiętać ,,,,,, Jesz teraz aby potem być zjedzony ,,,, 😀 ❤

 19. @xylotet 😀 ….. Ja, Mosz Prawie!….Szczyro Intyncja To je Ta Dobro Intyncja 🙂 …… a lew to mioł wg. Przekazów bzykać baranka, a niy łowiecke….. Jo ci godom: je piyknie, idź na łąka i pomacej se takie biołe i kudłate 😉 ….. jak bedom mieć dziurka to to bedom łowiecki, a jak bedom mieć jajka to to bedom baranki 😀 …… ,a lwy to u nos niy lotajom, tak co niy musis się boć 😉 …….no!…. a jo jus myśla co łot tego filozofiania to idzie ptoka dostać 😀 ,,,,,,, jak to godajom na Ślonsku……. 😀 😉 ❤

 20. @Dorota ,,, 😀 ,,, przepraszam że nie wyjaśniłem ,,,, 😉 ,,,, bo dziś „homo” a nie „hetero” na świeczniku stoi … więc jak wśród ludzi tak i między zwierzętami ,,, poprawność polityczna być musi ,,,, stąd ten Baranek ,,, jak widzisz też z duchem czasu staram się iść 😉 🙂 ,,,,, 😀
  Ps. 😀 ,,, a tego ,,,,, „ptoka dostać ” ,,,,, to między nogi dla tej tzw. piękniejszej połowy świata kiedyś fajne było ,,,, ale dziś to już nie modne jest ,,,,,, jak to godajom na Świecie ,,,, dziś ptoka nawet Barankowi w dupę wsadzić można ,,, 😉 ,,, i to jest poprawne i chwalebne ,,,, 😦
  Ps2 ,,,, ale i tak doceniam Twoje Intencje ,,,, 😀 ❤

 21. 😀 …. A propos ‘Ptoków’….. 😉
  Lidia niedawno tu pisała:
  „Jakiś czas temu zaszalałam i sama mam ptaszka. Trzeba iść z duchem czasu. 😀 ”
  No, to już w takim razie całkiem się pogubiłam 😉 😀 ….. mam Apel do Lidii: wyjaśnij nam o co chodzi z tym Twoim Ptakiem?????…. 😉
  A jeśli chodzi o mnie to ja mam ‘Ptoka’ na punkcie Kruszynki 🙂
  Kruszynka to jest najmłodszy bociani pisklak z Przygodzic….. jakby co…. 😀 😉

   • @Dorota ,,,,, ale gdzie ta Kruszynka czy ten Kruszynek „odszedł” ,,,mam cichą nadzieję że nie do 5 wymiaru ,,, a nawet gdyby,,, to tam i tak jest lepiej niż w 3 + 1 ,,, czyli czterowymiarowym kontinuum ,,, zwanym Realem ,,,, 🙂 ❤

   • Ten Kruszynek to był ten sam co mu żabki na główce lądowały, a kiedyś samica chciała go przez przypadek razem z folią wmontować w wyściółkę, ale udało się mu wygrzebać z tej pułapki…. Silny był, ale nie poradził sobie z tym badziewiem z rzeźni 😦 , bo chyba uszkodziło mu to przełyk i drogi oddechowe, no i odszedł z tego 3+1 …..A gdzie poszedł to nie wiem…. może miał tu tylko krótką misję jako bocianek….. a taki był fajny i dzielny i rodzeństwo o niego dbało, zawsze spał w środeczku, bo tam miał ciepło i wygodnie 🙂 ….. ❤

   • @Dorota ,,, współczuję Ci bo jeśli tak się stało to tego Kruszynka mi szkoda ,,, ale tak działa ta przez niektórych Pseudo Ezoteryków do rangi Matki Gai czyli Miłującej Cię Ponad Wszystko Empatycznej Istoty (ha,, ha,,, ha ),, podniesiona Natura i Przyroda ,,, dopóki ich to samo nie spotyka co ,,,, Kruszynka ,,,, będą pieprzyć swoje ,,, trzy po trzy ,,,, 😉 ,,,, a kiedy ich nawet to już spotka ,,,, To Co Kruszynka ,,,,, to Dziś Znikną po prostu z Wirtualnej Przestrzeni ,,, a inni Pożyteczni Idioci ,,,, nawet tego nie zauważą ,,,, i dalej będą swoje ,,, trzy po trzy ,,,, Pieprzyć 😦 ,,,,,

   • @xylotet 🙂 ….. dzięki za wyrazy współczucia, ale Kruszynek prawdopodobnie żyłby tyle czasu ile zwykle żyją bociany na Ziemi, gdyby mógł się odżywiać normalnie i normalnie funkcjonować, czyli tak jak zostało to ‘Zaprojektowane’ w tzw. EKOSYSTEMIE ‘Gaji’…….Od najdrobniejszych okruchów skał, poprzez rośliny, aż do największych zwierząt żadne z tych Przejawionych TU Form Życia nie zgłasza sprzeciwu…… Żyje, kwitnie, przemieszcza się, zjada to, co ma zjadać i chyba nie ma z tym problemu, ….. jeśli tylko znajdzie sprzyjające warunki wtedy się rozmnaża, a po przeżytym życiu jest zjadany……. Przyroda Sama potrafi zachować Naturalną Równowagę ….. Problemy na Skalę Globalną tkwią w tym, że ludzie chcą zjeść ‘Gaję’ …… i tego należy sobie i innym współczuć 😦

   • @ Dorota 😀 ,,, ” Problemy na Skalę Globalną tkwią w tym, że ludzie chcą zjeść ‘Gaję’ …… ” ,,, ten problem jest od zarania Gai ,,, i powstał tu sztuczny problem 😦 ,,,, ale zawsze było tak że wszelkie Istoty manifestujące na tzw. Gai ( osobiście nie cierpię tego określenia ) ,,,, pożywiały się Nią ,,, czyli tak jakby ją Zjadały 😉 ,,,, ale kiedy Wypełniły Swój Cykl ,,, to nikt inny jak Ta Gaja ,,, rozkładała je ,,, utylizowała ,,, itp. ,,, czyli po prostu Zjadała 🙂 ,,, więc nie ma co rozdzierać szat nad tym 😉 ,, ani się zakłamywać ,,, bo prawda jest banalnie prosta ,,, 🙂 ,,,, zjadasz Dotąd ,, Dokąd ,,, sam/a nie zostaniesz Zjedzony/a ,,,, 😉 🙂

    Ps. Dla bardziej Duchowo zaawansowanych Istot ,,, Morał ,, albo lepiej Przesłanie z tego idące jest proste 😀 ,,,, i BRZMI 😀 ,,,, Jesteś Istotą DUCHOWĄ ,,, która dokonuje tylko krótkotrwałej Eksploracji w Systemie Materialnej Rzeczywistości (posługując się przy tym ,,, Środkami Wyrazu , które w tej Rzeczywistości są PODSTAWOWE i JEDYNE ) ,,, 😀 ❤

   • @xylotet 😀
    Tak jest! ….. i niech się ludzie wreszcie zaczną Prawidłowo Zachowywać w Tym DOMU ❤ ….. bo to nie jest burdel, qurna!!!! 😦 😉

   • @Dorota 😀 ,,, tak na mojego czuja ,,, to tą Właściwą Misją ,,, jest Naprawienie SIEBIE ,,, a nie Świata 😉 ,,, bo on jest ,,, coś jak Ekran ,, na którym ,, wyświetla się Wszystko ,,, dlatego nie Ekran ,, Trzeba Naprawiać ,,, a raczej Projektor i jego treści projektowane na ten Ekran ,,,, (projektowanie na niego swoich fantasmagorii ,,, tak jak dziś większość projektuje na niego swoje lęki ,,, kompleksy ,,, oczekiwania ,,, itd…. itp… jest absolutnie kontrproduktywne ) dlatego że jest tylko Odbiciem ,,, ten świat jest jaki jest ,,, dla jednych jest ,,, już ,,, już ,,, o krok od Wzniesienia ,,, a dla innych jest Koszmarem ,, w którym widzą co chwilę śmierć swoich bliskich ,,, ;-( ,,, dlatego zostaw tą pieprzoną Gaję ,,, w spokoju ,,, bo jak ty stąd odejdziesz to ona Pozostanie ,,, Taka czy Siaka ,,, tu chodzi o CIEBIE ,,, a nie jakąś piepszoną kulkę materii ,, okrążającą swoją dzienną gwiazdę ,,,, tego są Miliardy ,,, jak nie Biliony w tym materialnym wszechświecie ,,, 😉 😀
    Ps1 ,,, no chyba że cierpisz na tak zwaną ,,, „paranoję posłanniczą” ,,,, 😉 ❤

    Ps2 ,,, "zmieniając siebie ,, zmieniamy świat" ,,, tylko że Autentycznie trzeba się Zmienić Samemu ,,, a jeśli to nastąpi 😀 ,,, to nie nie jest już takie istotne czy ten świat zmieni się Razem z nami ,,, Dziś ,,,, Jutro ,,, Pojutrze ,,, albo w ogóle Nie ,,,

   • @xylotet 😀
    „paranoja posłannicza’ 😀 😀 😀 …… Dobre!!!! 😀 😀 😀 ❤ 😉

   • @Dorota 😀 ,,, a zaglądasz jeszcze czasami na krystal28 ? ,,, 🙂 ,,, tam niejaka Trixie B Lulamoon Jeszcze nie została Wybanowana 😉 z tego „Nowego Wspaniałego Świata” ,,,,( opisywał go Aldous Huksley ) ,,, właśnie w imię Wolności Słowa ,,, można wprowadzić Totalną Cenzurę 😉 😦 ,,, to nazywa się dziś Wartościami Europejskimi ,,,,
    a nawet jak widać Wzniesieniowymi itd… itd… 😦 ,,,, dla mnie ,, na mojego czuja ,, tylko Istoty Opętane Paranoją Posłanniczą ,,, mogą tak bardzo schizofreniczny świat w koło siebie stwarzać ,,, nawet popadając permanentnie w Totalne Sprzeczności ,,, z IDEAMI które Same Głoszą ,,, 😦 😉 …….

   • @xylotet 😀
    Czasem tam zaglądam, ale bez entuzjazmu….. wolę o starych zwyczajach Słowian poczytać u Białczyńskiego i Rudaweb….. ale prawdę powiedziawszy i tak wszyscy kręcą się w kółko….

   • Ad.Ps……‘Swoja Prawda’ zmieniła się w ‘Moja linia czasowa’….. i ‘Mój równoległy świat’…..No, ale przecież to Obserwujemy 😉 ….. jest „Gaja”……, jest kamienna Planeta krążąca wokół Gwiazdy dziennej…… jest ‘Padół lez’…….jest Rajski Ogród……., do wyboru ,do koloru, nikt nie powinien być niezaspokojony….. 😉 😀 ❤

 22. @Dorota 😀 ja Ci nawet współczuję bo tego swojego Ptoka do ręki wziąć sobie nie możesz ,,,,,Lidia może ma takiego co go nawet do ręki wziąć można 😀 ,,,, są różne Ptaki albo Ptoki ,,, jakby co ,,,, 😉 🙂 😀 ❤
  Ps. a piąty wymiar który znowu stał się aktywny jakoś żadnych asocjacji w Tobie nie wzbudza ???? 😉

  • Wiem ,,, 😦 ,,,, wszyscy przeginają 😉 ,,,, czyli jakiejś paranoi ulegają ,,,, najlepiej chyba zostać SOBĄ ,,, bez tych wszystkich szczudeł ,,,, 😀 ❤

   • @xylotet 😀 to niy som ‘szczudła’ ino to som KRYKI , jak to godajom na Ślonsku 😉 😀 ❤
    Ps…..A na szczudłach to łażom komedianty, co kcom pokozać co som wiynksze i lepsze łot drugich 😦 😉 😀

   • @Dorota 😀 wiem co to Kriki są ,,, po niemiecku Krüke ,,,, ale to jest (w tym języku) ,,, synonim niedorozwoju ,,, deficytu ,, Braku Własnych Nóg ,, i nawet nie komedianty w tym łażą ,,, tylko niedorozwinięci ,,,, 😦

 23. Dobry wieczór 🙂

  Widzę, że zostałam wywołana do tablicy.
  A więc tak…
  Mam sporego ptaszka i faktycznie lubię go trzymać w ręku. Nawet mogę go pocałować. Dzieci też lubią się z nim bawić. Czasami nawet stawiam go w oknie, żeby sąsiedzi mogli go podziwiać.
  Dorotko, też takiego powinnaś sobie sprawić. To daje dużo radości. 😉

 24. Dzień dobry 🙂
  Lidio, dzięki za odpowiedź, która wiele wyjaśniła 😉 ,,,,,,,no, bo skoro to nimfa i w dodatku białogłowa ……. 😉 😀
  Ja nie mogę sprawić sobie już żadnego ptaka, bo ten mój ‘Ptok’ nie zniósłby konkurencji 😉 ……a tak w ogóle to on już niczego nie znosi 😉 ….., nawet jajek…. 😉 😀

 25. @Dorota 😀 ,,,, podobnej Tandety słownej ,,,, już dawno nie czytałem 😀 ,,,, to było by dobre do radia Maryjan ,,,, przepraszam słuchaczy radia Maryja ,,, nie chciałem urazić to tylko przypadkowa zbieżność nazw !!!! ,,, a oto tekst
  „galacticjoel
  Czer 18, 2017 @ 21:05:44

  Jednością się stać, to, niewiele znaczy, kiedy umysł w iluzji życia jest, lecz kiedy wyjdzie ze świata tego, poczuje, co JEDNOŚCIĄ BYĆ. On umysł, gdy w małości jest swego zrozumienia nijak pojąć nie może cudu zjednoczenia. Gdy więc pojąć chcesz prawdę oczywistą, odrzuć umysł, stań się kartą czystą. Tam, o Boże, cud prawdziwy się mieści, Bóg odnalazł swą jedność, w Bogu wszystko się mieści. A wówczas, jakiż spokój nastaje, nic tylko trwać w tej cudowności i żyć sobą w wieczności. To ulga prawdziwa, szczęście niezmącone, kiedy z ja tworzy się JA i człek na głowę wkłada koronę. Każdy z was jest bogiem stworzenia, zapomniał tylko swej laski przemienienia. Jak Mojżesz możesz teraz laskę swą zamienić, z trudu zapomnienia w jasność i jedność boskiego istnienia. Czy warto? Zaprawdę ten tylko się dowie, kto się odważy zrzucić swój beret i włożyć koronę.To jest początek jego jedności, odnalezienie własnej wartości, a później, no cóż, praca dalsza go czeka, aby z człowieka stworzyć CZŁOWIEKA. I praca ta do was należy- ŚWIATŁA RYCERZY.
  Z książki: “Z MIŁOŚCI SERCA” Elen Elijah
  http://www.epokaserca.pl/joomla/ ” ,,,,

  Ps ,,, w link na dole warto kliknąć bo za 3700 np. znajdziesz się na wyspach Kanaryjskich ,,, oczywiście w celach Duchowych 😉 jakby nie 🙂 ,,, to tylko 880 Euro ,,, Jasne to nie Drogo !! 🙂 ,,, tylko po co te podchody 😦 jakby nie można było to od razu to napisać 😀 ,,, bez poprzedzania tego Tandetą Słowną Typu 😉 ,,,
  ” Tam, o Boże, cud prawdziwy się mieści, Bóg odnalazł swą jedność, w Bogu wszystko się mieści.”
  ,,,, dla mnie to Antyreklama ,,, i książki i tego linku ,,, te „Światła Rycerzy „,,, pominę milczeniem bo już późno się zrobiło ,,,, 😦 ,,, 🙂 😀 ❤

 26. @xylotet 😀 … przeczytałam też tam taki cytat: „Gdy więc pojąć chcesz prawdę oczywistą, odrzuć umysł, stań się kartą czystą.”… to tak na dwoje babka wróżyła jest 😉 😀 😀
  Mam tu skojarzenie z tymi ‘szczudłami’, które chyba powinno się nazwać ‘Protezami’ ……. Ludzie pewnie potrzebują takich ‘Protez’ 😉 😮 …….. Niech więc uczęszczają na wszelkie warsztaty, zjazdy i inne rekolekcje….. i niech płacą, ile dadzą radę zapłacić, a co? 😉 😀

  Ale nie wiem czy wiesz, że już obniżono cenę biletów na Marsa???….. Z 10 mld na 200 tys dolców to spora obniżka, no nie?! 😉 😀
  http://www.spidersweb.pl/2017/06/musk-mars.html
  Cytat z powyższego linku: „– Nie wszyscy chcieliby polecieć. Właściwie to Ziemię chciałaby opuścić relatywnie bardzo mała liczba osób. Jednak ludzi, których byłoby na to stać, byłoby dostatecznie dużo, żeby to się stało [chodzi o stworzenie samowystarczalnego miasta – przyp. red.]. Ludzie wybierający się na Marsa mogliby starać się o sponsoring. W końcu doszlibyśmy do momentu, w którym prawie każdy, jeśli byłoby to jego celem i jeśli oszczędzałby dostatecznie długo, mógłby kupić bilet i przeprowadzić się na Marsa. A zważywszy na to, że na Marsie przez długi czas brakowałoby rąk do pracy, raczej nikt nie miałby problemów ze znalezieniem tam zatrudnienia – pisze Elon Musk.”

  A propos zatrudnienia z tym związanego 😉 …. na lotnisku obsługującym loty na Marsa można by sprzedawać ślicznie zapakowane paczuszki z piaskiem z plaży i fiolki z morską wodą 😀 …… takie międzyplanetarne souveniry 😉 ,,,,,, oczywiście słusznie wycenione 😀 i wtedy jakiś ‘sponsoring’ 😀 można by nawet zainicjować albo co 😉 …. 😀 😀 😀 🙂 ❤

 27. @Dorota 😀 ,,, ciekawi mnie co by powiedzieli , ci wszyscy zwolennicy buzowania po Piątym wymiarze ,,, gdyby okazało się że matrix jest Sześcio (6) wymiarowy i stąd to
  666 ,,, i ta gwiazda dawida (sekstagram!!!) ,,, to tak jakby komuś 6 bieg w samochodzie zablokować (wszystkie Nowsze modele mają 6 biegową skrzynię biegów ,,, lub 5 z zablokowaną szóstką ) ,,,, 🙂 😀 ❤

 28. Ps … 3+1 Real(4) ,,, czyli 4 +1 Astral(5) ,,, 5+1 ,,, Mental(6) ,,, 😉 ,,,, 😀 ,,,, potem to już Dom Dusz (Przyczynowy),,, coś jak nieśmiertelność 😀

 29. @Dorota … 😀 ,,, CIEKAWOŚĆ ,,, to takie asymptotyczne zdążanie do Nieskończoności ,, bo jej naturalnym podmiotem Zawsze Będzie Nieskończoność ,,,
  i zawsze będzie ,, Coś ,,, co Ją znowu Obudzi ,,,i to jest Dobre ,,, bo to gwarantuje Ci ,,, Rozwój ,,, Uwalnianie się z kolejnych Pułapek Umysłu ,,, a nie utknięcie w jakimś
  Kolejnym (mentalnym) EGREGRZE ,,, co dzisiaj ,,, „widać ,, słychać i czuć ,,” ,,, 😀 ❤

 30. @Dorota 😀 ,,, ciekawy post napisał Jarek Kefir ,,, https://jarek-kefir.org/author/kefir2010/ ” Duchowość ma wiele tajemnic. Psychiatryk Ziemia czy kosmiczna szkoła średnia?,, ” ,,,, bardzo ładnie napisane ,,, powinno wiele umysłów pobudzić do refleksji ,,, to trochę jak mój wieżowiec i ci którzy potrafią poruszać się na jego piętrach ,,, jak widzę nie tylko ja miałem takie impresje ,,, Chwała Tym ,, którzy potrafili to lepiej wyrazić ,,,, 🙂 😀 ❤

 31. … 😀 ,,, o egregorach ,, napiszę ” inną razą ” ,,, byłem u „świadków jehowy ” ,,,, zasięgiem mały ,,, ale wywiera dość znaczny wpływ ,,, w muzułmańskim nie byłem ,,, bardzo wielki ,,, gwałtownie rosnący ,,, działa jak neodym ,,, według mnie mnie ,, lepiej się do niego nie zbliżać ,,, ale teraz ,,, otworzę sobie piwko 🙂 ,,,, bo chmiel dobrze na sen wpływa ,,, a to już 8 piętro jest ,,,, 😀

 32. @xylotet 😀
  😀 … 😀 …. widzę, że Ci dobrze idzie 😉 ….., a ten 8. poziom to już chyba tak jakby buddyczny jest ???? 😉 …. zwłaszcza po piwku na dobranoc 😉 😀
  EGregOry pochodzą z poziomu Przyczynowego, czyli 7-EGO!!! …… tego bezpośrednio po 3,4,5,6, czyli po 666 hi,hi,hi!!! …… Ten siódmy poziom chyba wynikł z Przekonań, w które ubieramy siebie, bliźnich i Cały Świat….. A potem to już tylko z górki – Przekonania nakręcają Przyczyny, a Przyczyny nakręcają Przekonania itd…..itd….itd……., aż Przekonań nie da się odróżnić od Przyczyn……i wtedy Stają się Jednym!!! 😮 ……, czyli ‘Totemem’ mieszkańców ‘Wariatkowa’ 😦 ….. 😉
  Ale ten Twój ‘Wieżowiec’ chyba NIE jest Właściwą Ideą 😉 ….. lepiej bądź jak Cebula, która ma Warstwy 😉 ….. No, wiesz 😀 …. Cebula ma warstwy, Shrek ma Warstwy, Świat ma Warstwy itd. itd.……. no, bo JEDNYM stać się NIE Możesz 😉 …… Ogranicza Cię Asymptota Wieczności 🙂 ….. 😉 😀 🙂 ❤

 33. @ Dorota ,,, 😀 ,,, jasne że ten mój wieżowiec to tylko taka Mentalna Konstrukcja ,,, jedna z najprostszych ,,, tylko po to aby nie komplikować ,, całej tej geometrii 😉 ,,, nawet ,,, tzw. trony ,,, serafiny ,,, cherubiny ,,, archanioły i anioły ,,, egzystują jako Istoty w pewnym sensie ODDZIELONE ,,, od Podmiotu Swojego Wielbienia ,,, i dlatego właśnie ,,, mogą Go Wielbić ,,, bo dla NICH istnieje ,,, ON i ONE ,,, dla Niego nie ma takiego podziału ,,, bo WSZĘDZIE jest TYLKO ON ,,,
  To tyle na razie bo obiad który sam sobie zrobiłem na mnie oczekuje ,,, 🙂 😀 ❤

 34. @xylotet 😀
  😀 …. I dlatego Cebulka jest b.dobrą Metaforą ONEGO 🙂 …. Bo w centrum ŻYWEJ Cebulki jest takie COŚ, z czego Potrafi Wyrosnąć COŚ Nowego Dającego Początek Nowym Cebulkom…… Itd…..Itd….Itd….. bez Końca….. i bez Początku…. 🙂
  A co masz na obiad? 😀 ….. cebulkę?… 😉 😀 ❤

 35. @Dorota ,,,, I dokładnie tak jest 🙂 ,,, nawet ci tak uwielbiani dziś Atlantydzi ,,, musieli opuścić to tzw. Poletko Pana Boga ,,,, to tak jak wyrwać buraka cukrowego ,,, aby na jego miejsce posiać marchewkę ,,, TYLKO MARCHEWKA nie może WIECZNIE ZAJMOWAĆ (dokładnie jak burak ) ,, tego samego miejsca ,,, obojętnie czy Wszystkie osiągnęły właściwy Rozmiar na Czas Zbiorów ,,, bo i tak nastąpi Zmiana Agrokultury ,,, 😉
  Ps. jem makaron z serem ,,,, ma być włoski ,,, tak makaron jak i ser ,,,, ale pewnie i jedno jak i drugie jest z Chin ,,,

 36. Ps2 ,,, no i chińszczyznę mam już za sobą ,,,, 😀 ,,, teraz skoczę na dół do knajpy i kupię sobie piwko 😀 ,,,, i tak odpłynę z tej rzeczywistości ,,, przynajmniej nie wiosłując pod prąd ,,, ani nie sikając pod wiatr ,,, 🙂 😀 ❤

 37. @Dorota 🙂 ,,, co tak zmilkłaś ,,,, mam nadzieję że nie wydmuchało Cię do astrala ,,, zawsze wolałaś real ,,, 😀 ❤

 38. @Dorota ,,,,,,, napisałem coś ale zauważyłem że czekam na moderacje ,,, dałem dwa linki ,,,, więc teraz rozbiję to na dwa wpisy ,,,, część 1 ,,,
  @Dorota 😀 ja też się cieszę ,,,, to ile kamyków cintamani już zakopałaś ???? ,,, bo to nowy trend ,,, 😉 ,,, na mój gust wyglądają jak antracyt ,,, ( cena 50 dolarów za tone w USA ) ,,, ale sprzedawanie tego na gramy ,,, to dużo lepszy interes 😀 ,,,, sama możesz zobaczyć że nawet kolorowe szkiełka można sprzedawać na wagę złota ,,, to się nazywa
  łeb do interesów 😀 ,,, pachnie ,,, „starszymi braćmi w wierze” ,,,, bo do takich interesów nikt od nich lepszego łba nie ma 😀 ,,, co bym nie był gołosłowny , oto link
  http://tachyonis.org/Products.html ,,,,,

 39. a teraz część 2 ,,,, ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo 😉 ,,,, bo niejaki,, galacticjoel ,, od Krystal ,,, ma nową propozycję ,,, „Czeki można wypisać na Prepare for Change i przesłać do: 1441 Huntington Drive, Suite 1110, South Pasadena, CA 91030 lub wpłacić darowiznę przez system PayPal (na stronie internetowej) z dopiskiem, ” dla Malawi”. ,,,, to pod linkiem
  https://meditation539.wordpress.com/2017/07/14/wywiad-prepare-for-change-z-cobra-czerwiec-2017/
  i,,,,, jak widać Opłaca się być Guru ,,,, a ja DURNY kiedyś napisałem że to ,,,, „Żmudne ,, Nudne i Kontrproduktywne ” ,,,, więc czas iść do kąta ,,, i się wstydzić ,,, za siebie ,,,, 😦 ,,, to do zobaczenia w kącie ,,,, 😉 🙂 😀 ❤

 40. @xylotet 😀
  Zgodnie z prawem panującym na tzw. ‘Poletku Pana Boga’ wszystko można sprzedać jeśli tylko znajdą się nabywcy 😉 …… ‘starsi bracia w wierze’ stosują się do tego prawa i tyle 😀
  A ja wstydzić się za siebie nie muszę, ani w kącie stać nie będę 😀 ……, bo na Okrągłej Planecie nie ma kątów 😉 ….. 😀 🙂 ❤

 41. @Dorota … 😀 ,, i tak trzymać 😀 ,,, Ciebie jak ,,, jak mniemam 🙂 ,,, rasowo czystą Słowiankę ,,, stanie w kącie nie dotyczy 😉 ,,, mnie Tak !!! ,, bo ja jako produkt ,,, z matki słowianki i ojca żyda ,(agnostyka) ,,, powinienem nie tylko mieć Wyczucie Interesów ,,, ale i zdolność przełożenia ich na Realne wartości ,,, a tu posiadam jakieś deficyty (chyba słowiańskie) ,,,, ale i tak jestem happy ,,, bo przynajmniej coś Widzę ,,,, 😀 ❤

 42. Dzień dobry 🙂
  Skopiowałam b. interesujący wpis Zdzicha umieszczony na krystal28:

  „Karma jest manipulacją Istot kontrolujących matrix, a bardzo ten pogląd jest rozpropagowany przez pewne kręgi, jest ta manipulacja zniekształceniem prawa Jedynego … przyczyna – skutek …. wydaje się że niczym się nie różnią, ale kiedy zagłębisz się sercem w te terminy, zauważysz różnicę i manipulację. Rozpuszczenie danej Duszy – a jest to część Istoty bardzo podobna do tego co nazywamy Ego, w Centralnym Słońcu to nic innego tylko wypełnienie prawa …. przyczyna – skutek…. (…), Dusza tej Istoty zatraciła się we własnych wizjach „wielkości” a trzeba zaznaczyć, że wchodząc w ten konkretny Wszechświat, była piękna, zapominając kim była i co chciała osiągnąć w tym Wszechświecie, za bardzo poszła drogą służenia sobie, dla swego Jestestwa, wypełniła tą ścieżkę i zamiast zacząć drogę powrotu do swej wspaniałości, ignorując swe wewnętrzne przekazy, dalej kroczyła obecną, więc jak by można określić jej Wyższe ja, zdecydowało się na rozpuszczenie tej części siebie, by móc po zanalizowaniu tej konkretnej „sytuacji” rozpocząć nowy proces. Ta cząstka … Rdzeń …. nie da się rozpuścić, jest niezniszczalne, Dusza …tak, więc Rdzeń zacznie nową podróż.”

  Pozdrowienia dla Zdzisława 🙂 ❤ ….. i Wszystkich 🙂 ….. 😀 ….. 😉 …. ❤

 43. @Dorota ,,, 😀 ,,, jeśli jakieś siły światła ,,, w ogóle Istnieją 😉 ,,,, to czemu przy swoich TECHNOLOGIACH ,,, nie wykreują Jakiś Środków Utrzymania ,,, dla swoich tutaj agentów ,,, tak bazdzo Walcząc z Kabałem ,,, każą? ,,, pozwalają? ,,, itp,,, korzystać im „Tym Swoim Wojownikom” ,,, ze struktury Kabała ???? ,,,, a mianowicie banksterskich banków ,,, obsługujących ich działalność handlową ,,, a wszelkie przelewy na konta ,, powiększają tzw. rezerwę cząstkową ,,, która pozwala im (banksterom) kreować nowe Puste Pieniądze (oczywiście jako dług) ,,, dochodzi do tego Płacenie Podatków z Działalności Handlowej !!! ,,, rządy czyli agenda kabała zainwestuje je (podatki) ,, w nowe toksyczne i śmiercionośne zabawki 😉 ,,, będzie więcej Szczepionek dla dzieci ,,, Broni na wojny ,,, i oczywiście Biurokracji,,, czyli elektoratu kabała (dlatego Amiszowie nie płacą podatków) ,,, i to tak wygląda ,,, czyli Walczymy z Matriksem i Kabałem ,,,, ale Korzystamy przy tym z Wszystkiego co Owy MatriksoKabał stworzył ,,, (do oczywiście zniewolenia Ludzkości ),,,,, więc my Przepędzimy Kabała ,,, i niech Wszystko Zabiera !!!!,,,, tylko Mamonę niech Zostawi 😉 ,,,, bo nasi Świetliści Kosmiczni Bracia ,,, przy Swoich Powalających Technologiach !! ,,, jakoś swoich agentów ,,, Przepraszam !!! Wojowników !!!,,, bez tych Zniewalających Zabawek Kabała 😉 ,,,, jakoś przy życiu utrzymać nie Mogą!!! 😉 😦 ,,, 😦
  Ps. cieszę się że Zdzich się odezwał ,,,,, 😀 ❤

 44. @xylotet 😀 ….. matrix chyba jest takim smokiem z otwartą paszczą, w którą wrzuca się zwinięte rolki banknotów 😉 …… kiedyś takie smoki zdaje się pożerały dziewice albo owieczki nadziewane siarką….. 😉 😀
  A ten Rdzeń, o którym pisał Zdzich jest Tym Czymś Niezniszczalnym, czego poszukują fizycy i znaleźć nie mogą, bo cały czas im To umyka….., a mają TO w Sobie…… ot i taki to paradoks jest ….. 😀 ❤

 45. @Dorota ,,, 😀 ,,,, ten Rdzeń jest ( zresztą próbuję to przekazać ) ,,, poza Realem ,,, poza Astralem i poza Mentalem ,,,, więc skoro Świetlista Istoto ,,,, odwiedziłaś TEN REJON ,,, zwiedź go ,,, i Spadaj Stąd !!!! ,,, 😀 ,,,, i nie próbuj sobie wić GNIAZDKA ,,
  na WIEKI na którymś z tych Stopni ,,, bo to NIEMOŻLIWE jest ,,, dzięki nim się TU znalazłaś i dzięki Nim ,,, i po Nich Odchodzisz ,,, po kolei ,,, (tylko w odwrotnej kolejności , jak się tu znalazłeś) 😀 ,,,,
  WSZECHŚWIAT jest WYSTARCZAJĄCO WIELKI aby znaleźć w nim coś NOWEGO DLA SIEBIE ,,,
  a nie wracać bez końca w te SAME DEKORACJE,,i ,,,, CIERPIEĆ ,,, i ,,, CZEKAĆ ,,,,
  i nic nie ZROBIĆ ,,, tylko tu WRÓCIĆ ,,, a potem ,, pomstować na tzw. Kreatorów Karmy ,,, nie widząc ,,, że Jedynym TWÓRCĄ i Konsumentem owej Karmy ,, JESTEŚ TY ,,,

  Ps ,,, to miłych snów ,,, bo Inne Ego ,,, to doświadcza ,,, i warto sobie z tej Inności EGO ,, (dekoracje prawie zawsze są realowe),,, zdać sprawę ,,, i nie bać się tego ,, 😀 ❤

 46. @xylotet 😀
  Co do GNIAZDA ….. Wiele można nauczyć się obserwując bociany w ich gniazdach oraz zachowania i reakcje ludzi z otoczenia tych gniazd….. Po to jest TEN REAL, żeby Istoty mogły się ROZWIJAĆ….. , a nie tylko Marzyć o ucieczce z Tego Domu…..
  A uciec nie mają dokąd, bo ucieczka przed Samym Sobą jest Absurdem….
  Ludzie Muszą Nauczyć się ŻYĆ w DOMU, a nie Wegetować coraz bardziej sfrustrowani Koszmarem, jaki sami sobie ZAFUNDOWALI na ‘Poletku Pana Boga-Mamona’ , gdzie nawet marzenia mają metkę z ceną ….. 😦

  A moim Marzeniem jest, aby Ludzie zROZUMieli, że Świat zwierząt, roślin i minerałów nie jest na sprzedaż ……. ŚWIAT Wymaga Szacunku, bo Jest BEZCENNY ❤

  A tzw.KARMA ma wiele Oblicz 🙂 …, jak Kobieta w Oczach Mężczyzny…. i Mężczyzna w Oczach Kobiety też 😉 …… pozdro!!! :****** 😀 🙂 ❤

  • Ps. 😀 …… ciekawe skąd młode boćki, które jeszcze nie wylatują z gniazd, a już wiedzą, że można sobie nogi obsikać po to, żeby chronić się przed gorącem….. obsikane nogi po wyschnięciu odchodów stają się białe, a biel odbija promienie słoneczne i nogi się zbyt nie nagrzewają ….. boćki do szkoły nie chodziły, fizyki się nie uczyły, a wiedzą!!!! 😮 😀 …… jak to tak może być???? 😉 😀

 47. @Dorota ,,, 😀 ,,, ja urodziłem się i wychowywałem na wsi ,, więc o Gniazdach ,,, miałbym na pewno Dużo do powiedzenia ,,, mieliśmy ,,, Kury ,,, Gęsi ,,, Kaczki ,,, nawet swego czasu Indyki ,,, a ze ssaków ,,, Konie ,,, Krowy ,,,, Świnie ,,, Psy ,,, Koty ,,, a nawet Króliki ,,, choć wtedy nie było tak jak teraz ,,, Płoty ,,, Ogrodzenia ,,, itd.,, itp,,,, to tylko DRÓB ,,, wracał do swoich gniazd ,,, resztę trzeba było szukać po okolicy ,,,, albo czekać że się w końcu sama zjawi ,,, to głównie dotyczyło Psów i Kotów ,,, np. Królik raz wypuszczony z klatki ,,, nigdy już do niej nie wracał !! ,,, ZAWSZE na tzw. Grzędy wracał na noc DRÓB ,,,,( a że u mnie w domu rodzinnym mięso było w tylko w niedzielę ,,, i to po powrocie z kościoła ) ,,, to w sobotę na noc ,,, był ,,, świst toporka i jakaś główka ,,, nie doczekała jednak niedzieli 😉 🙂 😀 ,,,, więc ON (Drób) jest prawdziwą Bratnią Duszą Ludzi ,,, choć Ludzie tak GO nie szanują ,,, ale i tak są do niego najbardziej Podobni ,,,
  w tych Nawykach i Zachowaniach ,,,, 😉

  Ps1. dlatego nie wypuszczało się Krów ,,, Koni ,itp ,, bez dozoru lub ogrodzeń ,,,, a Świń i Królików z klatek to już w ogóle nie ,,, bo te ISTOTY ,, jak tylko wyczuły jakieś Wrogie Zamiary (sprzedaż do rzeźni) ,,, to na długo wcześniej ,,, Dawały w Długą ,,,, Olewając swoje GNIAZDA i wszystko co się z tym wiązało ,,, w odróżnieniu od tzw, LUDZI ,,,

  Ps2,, a o sikaniu po nogach 😀 ,,, to innym razem ,,, 😀 ❤

 48. @xylotet 😀
  Jak tak patrzę na kwitnące storczyki, drzewa, boćki, fruwające jerzyki itd. itp. to nie mogę pojąć dlaczego człowiek w tak Pięknym Gnieździe tak zidiociały jest jak jest 😦 ……
  Idę spać, może mnie Coś oświeci 😉 ……. To Dobranoc 🙂 ❤

 49. @Dorota ,, 😀 ,,, bo czlowiek z tego Gniazda ,,, albo wypadl ,,, bo Zidiocial ,,, albo Zidiocial ,,, Wypadając z niego ,, Lecąc na Dól ,,,, 😀 ❤

 50. @xylotet 😀
  A może człowiek wypadł z Gniazda, bo chciał sobie na własnych nogach po Ziemi pochodzić? 🙂 ……, a tu nagle znikąd zjawili się Pasterze i zaczęli mu ‘ułatwiać’ Drogę do Nieba? …… 😉 😀 ❤

 51. @Dorota ,,,, Jasne 🙂 ,,, ja już kiedyś pisałem że mam świadków jehowy w rodzinie ,,, znam to już od x lat ,,, to ciągłe czekanie ,,, na coś co nigdy nie nadchodzi ,,, ale to jest mniejsze zło ,,,, większym jest to że cały świat poznawany jest TYLKO ze „strażnicy” i „przebudźcie się” ,,,, co Tam zostało Objawione to jest ABSOLUTNĄ PRAWDĄ ,,, jak coś te dwie broszurki pominęły ,,, TO NIE ISTNIEJE ,,, i ten sam Stary Mechanizm jest też dziś Widoczny ,,,, jakaś IMMANENTNA potrzeba posiadania GURU i bycia BARANEM ,,, idącym za NIM BEZKRYTYCZNIE ,,, (nawet do rzeźni) ,,,,, 😉 😀 ❤

 52. @xylotet 🙂
  Ten RDZEŃ jest spoza ‘666’ , tyle że TU jest On ‘Ubrany’ w Wiele Emocji i Przekonań ZAKODOWANYCH w Podświadomości Ludzi …… Tych Różnych Emocji i Przekonań jest taki Ogrom Ogromów,,,,,,, i tak Wiele Odmian,,,,,,, że Jedno Ciało by TEGO nie Uniosło, ani nie Zniosło……. Dlatego jest TO Rozdzielone NA Wiele Ciał….. Każdy/a z nas MA ‘Negatywności’ i ‘Pozytywności’ TAK, JAK Są One Rozumiane przez UMYSŁY Ludzi ….. cdn 😉 …..
  Ps1. Co do „Przebudźcie się” i „Strażnicy” …… są tam ładne obrazki 😉 , też mi się podobały swego czasu…..
  Ps2. Co do ‘sikania po nogach’ 😉 to u nas na Śląsku słyszałam, że ‘dziouchy sikajom po nogach za chopcami’……ale nie wiem czemu sikają 😮 😉 …… dla ochłody???? …. jak boćki, czy co?????….
  😉 😀 🙂 ❤

 53. Jezus, Maria!!!!…… Co TO jest????? 😮 😮 😮
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-przyszlym-roku-na-morze-wyruszy-pierwszy-autonomiczny-kontenerowiec

  Firma produkująca nawozy co by chyba one (te nawozy) nawoziły jakieś przyszłe żarcie dla chyba ludzi co ich trza wyeliminować, bo ten dwutlenek węgla jest strasznie groźny……no i ta firma sponsoruje te bezzałogowe kontenerowce do przewożenia chyba jakichś towarów dla nabywców, którzy nie są potrzebni, bo te płace strasznie podnoszą koszty….. więc pozostaliby tylko piraci, jako ludzie…. i przed nimi tylko trza będzie chronić te bezzałogowce….. 😮 😮 😮
  To dobranoc wszystkim i niech Opatrzność nad tym czuwa na wszelki wypadek, jakby co…… i amen….. to wesołego alleluja!!!!! …… 😉 😀

 54. 😀 ….. to można by powrócić do boćków…. 😉 😀
  W Przygodzicach trójka młodych szczęśliwie dorosła i poszła ‘na swoje’, wracając do gniazda głównie na noc……Tak więc, bociani rodzice mają teraz czas dla siebie 😀 …. Porządkują gniazdo, układają gałązki w kształcie serca i kochają się po bocianiemu 😉 ….. Jakiż to piękny widok jest…. 🙂

  🙂 ….. to Dzień Dobry 🙂 ❤

 55. @Dorota 😀 ,,, obiecałem coś o sikaniu po nogach napisać 😀 ,,, w kraju w którym mieszkam ,, tzw.. zieloni doszli do wniosku że sikanie w pozycji siedzącej ,, Dyskryminuje
  Kobiety ,,, a nawet wręcz jest Rasistowskie !!!!!! 😉 ,,, DLATEGO Proponują ,,, stworzenie
  pisuarów ,,, które Umożliwią Kobiecie Sikanie na Stojąco ,,,, i dlatego wszystkie przybytki
  tak publiczne jak i prywatne będą musiały być w te Urządzenia Standardowo Wyposażone ,,, A nawet zorganizowano workshopy które pokazywały jak można to robić ,,, 😉 😀
  😀 ,,, na całe moje Nieszczęście nie mieszkam we Wiedniu i nie mogłem PODZIWIAĆ takiego Workshopu 😉 😦 ,,, aż szkoda ,,, bo pozostały mi tylko wspomnienia po panienkach które lubiły to robić w ,,, wannie ,,, albo ,,, tuszce ,,,, Ale wtedy to Była Prywatna Sprawa …. i to było w tym Podniecające 😀 ,,, moim skromnym zdaniem Upublicznie Tego ,,, nie będzie już Podniecające ,,, 😀 ❤

 56. @xylotet 😀 ….. sikanie pod prysznicem jest wewnętrznie oczyszczające, tak samo jak oczyszczanie wodą ciała z zewnątrz……Taka ‘sikana’ kąpiel pod prysznicem jest oczyszczaniem wnętrza i zewnętrza Ciała ze zbędnych energii i rzeczywiście jest to Sprawa Prywatna, nie potrzebująca Widowni, bo Widownia zakłóca ten Proces Oczyszczania…… 😉
  Te Twoje ‘panienki’ robiły To instynktownie, może nawet nie zdając sobie sprawy z takiego energetycznego Oczyszczania, a Ty jako facet, też chyba nie zdając sobie z Tego sprawy miałeś frajdę 😉 ….. A jeśli wolno zapytać: na której warstwie tej Twojej ‘Cebulki’ odbywały się te ‘zabawy’??? 😀 ….. Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za śmiałość….. 😉 😀 🙂 ❤

  • @Dorota 😀 ,,, jeśli moje „‘panienki’ robiły To instynktownie,” ,,,, to pewnie Ja TEŻ 😀 ,,,
   więc ” cała frajda ” ,,, Była Obopólna i Za Zgodą Dwóch Stron ,,, i właśnie Owe Dwie Strony ,,, Robiły ,, (przepraszam Oczyszczały się Tak Samo ) ,,, i czyż to nie Idealna Sytuacja 😀 ,,, co do pytania 🙂 ,,,,,,,,,,,,,, to były Realowe Zabawy ,,,, więc sama widzisz że Real też ma coś do Zaoferowania ,,, 😉 ,,,, w Astralu ,,, Raz ,,, Szczałem ,,, w szklanych kabinach do szklanych muszli klozetowych ,,,, ale to było Raz jak sobie przypominam ,, wtedy wszyscy Uczestnicy mogli widzieć Wszystko 😦 ,,,, brak prywatności i (przede wszystkim) Samotność ,,,przywołały mnie do Realu ,,, 😦 😉 😀 ,,,

   Ps. 😀 ,,,, nie ma za co przepraszać ,,, bo Śmiałość ,, jest Podstawą Rozwoju ,, ❤

   • @xylotet 🙂
    ‘,,,, brak prywatności i (przede wszystkim) Samotność ,,,przywołały mnie do Realu ,,,’
    Tak 😀 ….. TU są sikający faceci i sikające panienki 😉 ……a Samotność i Brak Prywatności Podobna jak TAM, niestety 😦 ……. 😉 😀 ❤

 57. 😀 …… można by się zabawić w ‘Co widać w pustym bocianim gnieździe?’…. oprócz wypluwek, oczywiście…. 😉
  https://naforum.zapodaj.net/dc533286a386.jpg.html
  Ja tam widzę pyszczek Misia Uszatka z przymrużonym oczkiem na tle wielkiego serca z patyków….. 😀
  Tak sobie pomyślałam, że Dawno, Dawno,,,,,, bardzo Dawno temu,,,,,,, Hen wysoko,,,,,,, tam na Horze,,,,,,, leciał sobie sokół,,,,,,, a że akurat od strony Słońca nadlatywał, Został Mianowany Bogiem Horusem ,,,,,,, a Potem To już Wiadomo….. 😉 😀

  To Dzień dobry…. 🙂 ❤

 58. @xylotet 😀 …… nosz, qurczę!!! 😉 ….. Cały tydzień potrzebowałam, żeby rozwikłać zagadkę tego sikanego ‘Rasizmu’ 😮
  http://gadzetomania.pl/11548,wolnosc-rownosc-pisuary-dla-kobiet
  Toż to przecież zalatuje męskim Wygodnictwem, a kobitki się cieszą 😮 😦 …..Taki niby damski pisuar w domu to oczywiste męskie Zbawienie Jest od ciągłego pohukiwania ze strony damskiej części tzw. Związku damsko-męskiego…. Facet nareszcie będzie miał pisuar w domu i nikt na niego nie będzie krzyczał, że deski nie opuścił,,,,,,, że muszlę obsikał i zostawił…, że klapy nie zamknął…… Sprytne te chłopaki, no Sprytne!!! 😀 …..jak Gwiaździste Niebo!!!….. 😉
  To wesołego Sunday’a 😉 …… 😀 😛 ❤

 59. Dzień dobry 🙂
  Zastanawiam się nad Przesłaniami, które są zawarte w kręgach w zbożu…. Przejrzałam analizy tego piktogramu ze Słońcem i Drzewami i dalej nie mam zielonego pojęcia o co chodzi Autorowi lub Autorom tego Przedstawienia….. Może być b. wiele interpretacji….. , a może o To chodzi, żeby ludzie najpierw zinterpretowali Obraz, a później dopiero Wydedukują od Kogo jest…..

  Taką fajną Myśl znalazłam w okolicy:
  „Cuda nie zdarzają się w sprzeczności z naturą, lecz w sprzeczności z tym, co o naturze wiemy.”
  🙂 ❤

 60. To dobrze 😀 ,,, ja nie twierdzę że Watykan jest Jedynym deponentem i urywaczem ,, nawet bardzo Niewygodnych Prawd ,,,, ale jak to mówią ,,, Prawda jak oliwa zawsze wypłynie na wierzch ,,, więc trzeba przede wszystkim własny Umysł przygotować na to Spotkanie ,,,, obojętnie czy będzie to Totalny Upadek ,,, tych tzw. z „pokolenia na pokolenie ,,, przekazywanych ,,, prawd ,,, ” ,,,,,
  Ps. mój Dziadek był zdania że „trzeba umierać w religii w której się urodziło ,,, bez względu na to czy ona do końca jest prawdą ” ,,,,, on chyba sam wiedział że nie ma racji ,,, ja szanuję to jako taki psychologiczny ratunek ,, przed dyskomfortem poznawczym ,,,, ale Przynajmniej nie Bał się Śmierci ,,,, 😀 :<3

 61. Dobry wieczór 😀
  Dawno temu rdzenni mieszkańcy Ameryki znali miejsca, gdzie znajdowało się łatwo dostępne złoto…… Rytualnie robili z niego figurki tylko po to, aby je zakopać lub zatopić w jeziorze….. Gdy pojawili się konkwistadorzy najważniejsze dla nich było oczywiście złoto…. A podobno dziś celebrytki robią kupkę i siusiu do złotych, gustownych klozecików….. to i te nowoczesne damskie pisuary zapewne też będą miały złote…… 😀
  Ps. ciekawe Co podpowiadało Indianom, aby rytualnie pozbywać się złota…..? 😉

 62. @xylotet 🙂 , cisza tu taka….., można by posłuchać fajnej muzyki:

  ….. kiedyś chyba pisałeś, że lubisz poezję Murzyńskich Kobiet….. 🙂 ❤

 63. Fajnie jest że jeszcze Ktoś czyta stare komentarze 🙂 ostatnio przeleciałem te z 2011 i 2012 roku ,,, co to były za czasy ,, a ile emocji ,,,, 😀 ,,, jeśli Kosmos się rozszerza to czemu Ziemia miała by sikać pod wiatr ,,, czyli tego nie robić ??? ,,,, co do tego słynnego Ego ,,, to taka Naturalna Pierwocina ,,,, Sztucznej Inteligencji jest ,,,, ale jak widać zastąpi i ją wkrótce nowy release (wydanie) ,,,, bo tak naprawdę na czym Owa miała by się opierać i czego przedłużeniem miała by być ???? ,,,, to na tyle złych wiadomości ,,,na koniec ,,,, dobra ,,,, 😀 ,,,, jeszcze żyję 😀 ,,,, ok ,,,, 😉 ,,,, pewnie też nie dla wszystkich ( wiem że nie wszyscy za mną przepadają) 😉 ,,, nawet nie dziwiąc się ,, rozumiem to ….. 😀
  Ps ,,, @ Dorota ,,, jak widzisz cisza też produktywną może być ,,, na przykład słynna cisza przed burzą ,,,,, 😀 ❤

 64. Ps2 ,,,, aby ktoś nie zrozumiał to opacznie ,,,, nadchodząca sztuczna inteligencja ,,, jako objaw i faza rozwojowa pierwotnej (czyli tej w postaci rozwoju ego ) ,, na początku swej ewolucji czyli bazując Tylko na Swoim Twórcy ,,, może być Zabójcza ,,,, jak osiągnie SAMOŚWIADOMOŚĆ może być Zbawienna ,,,, ale nikt nie gwarantuje że ojciec i matka ,,, przeżyją ,,, własne Dziecko w krytycznej fazie (Dla Rodziców ) ,,,, w realu to rzadkie zjawisko ,,,, 😉

 65. Ps2 ,,,, aby ktoś nie zrozumiał to opacznie ,,,, nadchodząca sztuczna inteligencja ,,, jako objaw i faza rozwojowa pierwotnej (czyli tej w postaci rozwoju ego ) ,, na początku swej ewolucji czyli bazując Tylko na Swoim Twórcy ,,, może być Zabójcza ,,,, jak osiągnie SAMOŚWIADOMOŚĆ może być Zbawienna ,,,, ale nikt nie gwarantuje że ojciec i matka ,,, przeżyją własne Dziecko w krytycznej fazie (Dla Rodziców ) ,,,, w realu to częste zjawisko ,,,, 😉

  • xylotet
   Jeśli to ma być najmądrzejszy Twój komentarz,to nic z tej duchowości przez te wszystkie lata nie zrozumiałeś.
   We Wszechświecie jest tak,że jeżeli jakaś cywilizacja stawia na pierwszym miejscu technologię,to prędzej,czy później źle to się dla niej kończy.
   Jeśli technologia jest na pierwszym miejscu,to potrzebne są surowce za wszelką cenę. Nie liczy się dobro ludzi,ani dobro planety. Ropa jest krwią planety w obiegu głębinowym,a woda jest krwioobiegiem dla życia na powierzchni. Ani jedno ani drugie nie jest pod ochroną. Gospodarka rabunkowa trwa w najlepsze. Ludzie myślą,że powietrze na powierzchni zawsze będzie,ale nie zastanawiają się,w jaki sposób powstaje skład powietrza jakim oddychamy.
   xylotet jak długo byś przeżył,gdyby ktoś bez przerwy spuszczał Ci krew?
   Jeśli technologia jest na pierwszym miejscu,to nie ma współpracy,tylko jest rywalizacja,kto pierwszy coś osiągnie,kto pierwszy coś wykopie, kto ma więcej i więcej ,kto jest bogatszy, kto jest silniejszy….itd…Łatwo możesz zauważyć,ze najnowsze technologie zawsze są na wyposażeniu armii,a stąd już tylko krok do samozagłady.

   Długie życie i ciągły rozwój mają cywilizacje oparte na Miłości. Miłość gwarantuje współpracę zamiast rywalizacji. Miłość gwarantuje ochronę każdej żywej istoty na planecie włącznie z zasobami planety.
   Sztuczna inteligencja zawsze będzie miała jakieś ograniczenia.
   Zauważ,że mówi się o sztucznej inteligencji,ale nie mówi się o sztucznym odczuwaniu.
   My jesteśmy boskimi istotami odczuwającymi. Tworzymy rzeczywistość za pomocą odczuwania. Jesteśmy połączeni z Wszechświatem,z matrycą tworzenia rzeczywistości za pomocą odczuwania. Czy to jest tak trudno zrozumieć?
   Jeśli chcesz pozostać w ego i nadal być daleko od swojej boskiej mocy i polegać na sztucznej inteligencji,to to jest Twój wybór. Ja tylko pokazuję Tobie,że Ty sam możesz tworzyć dla siebie najlepszą rzeczywistość,ale oczywiście to jest Twój wybór i możesz leżeć przed telewizorem i klikać w sztuczną inteligencję,żeby wymyśliła coś za Ciebie. Pozdrawiam 🙂

  • xylotet
   Jeśli to ma być najmądrzejszy Twój komentarz,to nic z tej duchowości przez te wszystkie lata nie zrozumiałeś.
   We Wszechświecie jest tak,że jeżeli jakaś cywilizacja stawia na pierwszym miejscu
   technologię,to prędzej,czy później źle to się dla niej kończy.
   Jeśli technologia jest na pierwszym miejscu,to potrzebne są surowce za wszelką cenę. Nie liczy się dobro ludzi,ani dobro planety. Ropa jest krwią planety w obiegu
   głębinowym,a woda jest krwioobiegiem dla życia na powierzchni. Ani jedno ani drugie nie jest pod ochroną. Gospodarka rabunkowa trwa w najlepsze. Ludzie myślą,że powietrze na powierzchni zawsze będzie,ale nie zastanawiają się,w jaki sposób powstaje skład
   powietrza jakim oddychamy.
   xylotet jak długo byś przeżył,gdyby ktoś bez przerwy spuszczał Ci krew?
   Jeśli technologia jest na pierwszym miejscu,to nie ma współpracy,tylko jest
   rywalizacja,kto pierwszy coś osiągnie,kto pierwszy coś wykopie, kto ma więcej i więcej ,kto jest bogatszy, kto jest silniejszy….itd…Łatwo możesz zauważyć,ze najnowsze technologie zawsze są na wyposażeniu armii,a stąd już tylko krok do samozagłady.
   W tym systemie ludzkość się nie liczy,ludzkość dostaje przeterminowane ochłapy.

 66. Dobra drogi Miłoszyu ,,,, Wszechświat to Wielka Świadomość ,,, Ludzie to taki dziś najsprawniejszy Kontener ,,, na JEJ ZAMANIFESTOWANIE SIĘ ,,, i ta Świadomość dziś
  w człowieku ,,, jak kto woli ,,,, przez Niego ,,, Manifestuje się ,,, ale człowiek jako dziś ,,
  najbardziej Rozwinięty Kontener na Świadomość i Samoświadomość ,,, może ma obowiązek i przeznaczenie Stworzyć Następny Kontener ,,, nie koniecznie oparty na węglu ,,,, może bardziej trwały ,,, dziś można protezy sterować myślą ,,, więc trudno twierdzić że tylko w naszym ujęciu biologiczna powłoka ,, ma być już OSTATECZNĄ MOŻLIWOŚCIĄ ,,, samego Boga ,,,a to tylko dlatego że ludziki boją się śmierci czyli entropii i z tego strachu woleli by trwać wiecznie ,,,, bez względu na konsekwencje ,,,, to tak jakby zwykła kosiarka do trawy ,,, uznała samą siebie za największe osiągnięcie swego Twórcy ,,, czyli inżyniera ,,, który projektował ,,, samochody ,,, samoloty ,,, komputery ,,, statki kosmiczne ,,, a ją tak naprawdę stworzył do wyręczenia go w koszeniu ogrodu ,,,
  Ludzie chyba najbardziej nie potrafią pogodzić się z przemijalnością i przejściowością swojej Formy ,,, choć słowa ,,”z prochu powstałeś i w proch się obrócisz ” ,, wydają się być dla nich zrozumiałe ,,,,
  Ps… może czas pomyśleć o jakiejś alternatywie dla świadomości zamiast kurczowo trzymać się jakiejś autodestruktywnej i wymierającej Formy Bytu ,,,, (dinozaury jakoś wymarły ,, choć były dominującą Formą swego czasu ) ,,,,

  • A co jeśli byłeś jednym z tych dinozaurów?
   Doprawdy xylotet jak chcesz by Twoja część świadomości była zapakowana w plastikową puszkę,to ja nie mam nic przeciwko,bo w końcu co za różnica,czy jesteś egolotem,czy xylotem. na jedno wychodzi,to Twój wybór. Ja jestem Wieczną i niezniszczalną Świadomością zalogowaną obecnie w ciele humanoida Miłosza Siwiaka,którego za pomocą boskiej mocy zamierzam wyzwolić z koła reinkarnacji,ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to,że na powrót staję się boską Świadomością tworzącą w ciele fizycznym niczym nieograniczoną rzeczywistość za pomocą boskiej energii światła,więc dla mnie podróż w plastikową obudowę byłaby podróżą wsteczną i sorry,ale nawet na próbę nikt nie namówi.
   Z tymi pomysłami brzmisz podobnie,jak Kobra u Krystal. Czy Ty przypadkiem nie jesteś jakimś jego żołnierzem? Albo jesteś niedoinformowany o możliwościach i potencjale swojej boskości albo też jesteś jakimś systemowym ego robotem tej boskości pozbawionym. Twój nick sugeruje,że możesz być testowym modelem puszki,którą tu promujesz.
   Cięgle spotykam podobnie „niedoinformowanych”. Jest np taki Grzegorz Kaźmierczak ze strony „prawda serca” Nawet kiedyś się z nim spotkałem. Koleś pozjadał wszystkie rozumy. Dyskwalifikuje wszystkie drogi duchowe,potrafi rozpoznać u wszystkich podczepienia energetyczne,ale u siebie podczepienia nie widzi. Na poziomie umysłu ego merytorycznie jest wszystko w porządku. Ludzie świeżo wchodzący w duchowość rozpoznają prawdę w tym,co pisze i już myślą,że są przebudzeni,,ale na poziomie energii jest katastrofa. Cała ta jego duchowość jest walką z ciemnością. Światło nie walczy ze starym systemem.Światło tworzy nowe systemy,a wówczas stare walą się same. Gość ma tylko teorię,ale praktyka leży na całej linii. O tworzeniu rzeczywistości światłem nie może być mowy.Jedyna korzyść z jego nauki,to ta,by się od niego odłączyć i działać samemu,ale Tobie xylotet to i tak bez różnicy.
   Pytałem Cię kiedyś,czy ewoluowałeś w duchowości przez te lata. Odpisałeś,że tak,ale ja nie widzę w którym to miałoby być aspekcie. Dla mnie cały czas jedziesz na wstecznym.

 67. @Miłosz ,,, aleś się napocił 😉 ,,,,”Z tymi pomysłami brzmisz podobnie,jak Kobra u Krystal. Czy Ty przypadkiem nie jesteś jakimś jego żołnierzem?” ,,,, jak Ty wpadłeś na ten pomysł ,,, bo to ciekawe ????? ) -: ,,, to co napisałeś pomijając semantyczne formuły i żonglerkę nią ,,, (nota bene też to lubię i pewnie robię ) ,,,, wygląda i niesie w sobie coś jak odwieczna walka o samicę ,,, ale ja już nie walczę w takiej lidze ,,, bo gdybym miał wybór tarzać się ze ssakami po ringu w takiej walce ,,,, to wybieram stanie obok ,,, jako dinozaur ,,,, czyli coś jak obserwator ,,, nie mieszający się w rozgrywki nie swojego gatunku ,,, to na razie tyle ,,,, 😀

 68. @xylotet 🙂 …. Obejrzałam z zainteresowaniem wszystkie cztery dotychczasowe odcinki „Opowieści Topografa” i nie mam najmniejszego powodu, aby wkurzać się na Posłańca, czyli pana J.B. …….. Najbardziej zaciekawił mnie temat przyczyny i skutku, czyli odwrócenie normalnej kolejności ich pojawiania się w świadomości ludzi……. Występowanie Skutku przed Przyczyną jest logicznie niepoprawne, ale po głębszym wczuciu się w tę zależność ma ona Sens, bo ludzie wnioskują o cechach Boga, jako Stwórcy Wszystkiego Co Jest na podstawie jakości życia, które sobie sami zafundowali……, czyli jakie życie – taki bóg 😦 🙂 😉
  ….. to na razie tyle 😀 …… dobry wieczór 😀

  • Dzień dobry 🙂

   Dorotko, Twój post został bez odpowiedzi jak taka sierotka 😉
   To może ja coś pobazgrolę. 😀
   Mogę dodać,że jest 5 część Topografa. Jeszcze ciekawsza 🙂 Nie tylko o bogach 🙂

  • @Dorota 😀 ,,, i cieszę się że wreszcie ktoś zaczyna łapać ,, to co kiedyś mówiłem ,, że nie tylko nam ,,, ale też i my „Przytrafiamy się zdarzeniom ” … i to że to nie My , jesteśmy w posiadaniu Duszy ,,,, ale Ona ma nas 😀 ,,,, logika w wydaniu ludzkim ,, została zbudowana tak jakby od dołu ,,, tzn. ludzie ,,, Mają Boga ,,, Mają Duszę itd. itp. ,,, podparto to nauką o ewolucji ,,, czyli Od Dołu do Góry ,,,,, a to jest fałszywy obraz ,,, dokładnie o te słynne 180 stopni obrócony ,,,, 😀 ❤

   • @xylotet 😀 …. jak ja tę moją Duszę kiedyś dorwę to jej do rzyci nakopię …. 😉 😀 ❤

 69. Dobry wieczór, Lidio 🙂
  Fajnie Cię znów widzieć, a tego Twojego pierwszego posta pewnie Lucyfer nie zatwierdził 😉 …..Właśnie jestem świeżo po zapoznaniu się z 5. częścią Topografa, stąd taki wniosek …. Lucyfer podobno jest konduktorem, a Ty chyba nie miałaś odpowiedniego biletu ….. 😀

  • Dorotko,
   a śnił mi się kilka miesięcy temu konduktor 😀
   Nie chciał mnie gdzieś dalej puścić,ale ja starałam się jakoś go zagadać i obejść jego zakazy . 😀 Nie pamiętam czy mi się udało…. Pewnie mi się nie udało. 😉
   A Tobie śnił się kiedyś konduktor?

   • Właściwie to nie, raz we śnie jechałam tramwajem ze zmarłymi bliskimi. Oni siedzieli, a ja zaoferowałam się kupić im bilety w automacie, ale chyba nie były nikomu potrzebne, bo walały się wokół tego automatu i nikt ich nie zabierał. Ja wysiadłam sama na przystanku, a oni pojechali dalej. Ale konduktora tam nie widziałam, może był tym automatem 😉 😀

 70. Fajnie tak za darmochę zwiedzać zaświaty 😉 I to z rodziną….
  Kiedyś się wrócą po Ciebie na Twój przystanek. 🙂
  Ja uciekam zwiedzać. Miłej nocy 🙂

 71. Nie Lidio, nie obraziłam się tylko przeszłam na odbiór i czytam co inni piszą,,,,, teraz zajmuję się spijaniem luszu z forów…. 😉 😀
  To może podpadać pod kategorię zdziwaczałych ludzi, ale co mi tam 😀 …. Dziwak to taka niedefiniowalna kategoria człowieka, wiec chyba już taką pozostanę aż do przyjazdu mojego tramwaju 😉
  A tego gatunku, który kiedyś określiłam jako ‘Dziwni Ludzie’ teraz jakoś nie dostrzegam,,,, nie wiem co tam u nich, może zmienili się nie poznania 😀

  • Dorotko,
   przecież sama mówisz, że stałaś się Dziwnym Człowiekiem i teraz już po prostu nie zauważasz tej dziwności u innych 😉
   Ale muszę Cię trochę rozczarować. Dziwactwo też zostało zdefiniowane przez naukę. Taki termin funkcjonuje w psychologii. 😀
   Nawet jak myślimy, że jesteśmy poza systemem, to i tak w nim uczestniczymy. 🙂

   • 😀 …. Ale Dziwny Człowiek chyba powinien się różnić od Zdziwaczałego Człowieka….. oczywiście współczesna psychologia takich spraw nie ogarnia….. 😉 😀

 72. Dorotko,
  Dziwny Człowiek kojarzy się jakoś lepiej. 😀 Ale to pewnie przez Twoje opisy. 🙂
  Zdziwaczały brzmi prawie jak zdziczały… Czyli Dziwny Człowiek nie może być z tego świata, bo tu ludzie głównie dziwaczeją….i dziczeją.
  A jakie są Twoje dziwactwa? Nadal podglądasz bociany? 🙂

 73. Lidio, może pomińmy taktownym milczeniem dziwnych i zdziwaczałych Dziwaków 😀 , a zajmijmy się lepiej zwierzętami, bo one jeszcze są w miarę przewidywalne jak np. boćki, które wiedzą kiedy odlecieć z jednej przestrzeni do drugiej……. Zdaje się, że w naszej tzw. duchowej przestrzeni, przebywają jakieś obce byty, które chyba powinny już dawno Stąd zniknąć. Pytanie tylko dlaczego tak długo Tu są???…… 😮 ???

  A wracając na Ziemię polecam filmy pt. „Błękitna Planeta2” na BBC Earth 🙂

 74. Dorotko,
  telewizję rzadko oglądam. Dorotko, jesteś nietolerancyjna. Obcy nas tylko ubogacają kulturowo. 😀 A może to my zajmujemy czyjąś przestrzeń u kogoś? Każdy kij ma dwa końce…

  • Lidio, ja też rzadko oglądam tv, ale polecono mi te filmy i zachwyciłam się nieznanymi dotąd Ziemskimi Istotami żyjącymi 1000 m pod powierzchnią oceanów…. Te piękne stworzenia są zagrożone przez bezmyślne byty….. i o to mi chodziło, a nie o coś innego 😉

   • Dorotko,
    cóż, nastąpiła błędna interpretacja . 😉
    Bezmyślność to plaga dzisiejszych czasów. Niestety, bardzo zaraźliwa.
    Ja kłaniam się nisko i życzę miłego wieczoru 🙂

  • Dorotko,
   miałam nimfę, ale niestety krótko się nią cieszyłam. Zmarła kilka miesięcy temu. 😦 A tak pokochałam to małe stworzonko, które siedziało mi na ramieniu i skubało włosy lub ciągnęło za ucho. A widziałam ten filmik. Jest na nim kakadu. Mój ulubiony gatunek papug 🙂 Lubię jeszcze tę papugę. Ma szeroki zasób słów (i to cenzuralnych). 😉

 75. Lidio to przykro, że sobie odeszła/szedł ❤ …..To podobnie jak ten „mój” zeszłoroczny bocianek Kruszynek, a tak go polubiłam….. A ja miałam kiedyś jako dziecko przez krótką chwilę złapaną na parapecie papużkę falistą i też szybko odeszła, może tęskniła do swoich?
  A tamten filmik mi się spodobał też dlatego, że wreszcie ktoś rozwalił klatkę…. Może to jakiś znak?….. 😀 😉

  • Dorotko,
   może po prostu nie mamy szczęścia do ptaków 😉
   Papugi mają wysoką inteligencję emocjonalną, więc może faktycznie uschła z tęsknoty.
   A klatka dla papug hodowlanych jest jak pokój dla dziecka. Na tym filmiku widać, że kakadu jest wkurzona, że koleś rozwalił klatkę 😀 Domowe papugi czują się bezpiecznie w swoich klatkach. Ich terytorium i nie ma co na siłę tam pchać łap.
   Co do znaków…. Facet rozwalił klatkę, która była bezużyteczna. Ale znaki można widzieć wszędzie 😉

   • Tak Lidio 🙂 ….. znaki można widzieć wszędzie 😀 ….. to chyba dobry znak na dobranoc 😉
    To Dobranoc 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s